velikost textu

Teorie nových médií jako ontologie počítačového kódu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie nových médií jako ontologie počítačového kódu
Název v angličtině:
New media theory as ontology of the computer code
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Denisa Kera, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Oponenti:
Doc. PhDr. Vladimír Smetáček
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Id práce:
135608
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 3. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práce vymezuje studium nových médií vzhledem k příbuzným disciplínám, které se ve 20.století snažily reflektovat dobové technologie. Zdůrazňuje blízkost současných reflexí v teorii nových médií k posthumanistické filozofii. Specifické rysy dnešních technologií spojené s performativitou počítačových kódů a obecným fenoménem softwaru vedou k stále intenzivnějšímu propojování různých oblastí organického a neorganického života. Hybridní a emergentní důsledky tohoto propojování strojů, přírody a lidí radikálně mění představy o tom, co jso u to technologie, ale také co je dnešní společnost a obecně pak ontologie. Ontologie k ó d u je pokusem upozornit na procesuální a dynamické vlastnosti vnějšího světa jak o východisko dnešní technologické akcelerace, která díky počítačovým kódům přináší stále složitější podoby symbiózy a hybridních celků, jakými jso u dnešní města a c elá globalizovaná společnost. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract The work establishes new media studies in relation to different disciplines that were reflecting contemporary technologies in the 20th century. It emphasizes the likeness o f new media theory to posthumanist philosophy. New media technologies are specific due to the performativity o f the computer code and the overall phenomenon o f software that interconnect different aspects o f the organic and inorganic life. The hybrid and emergent consequences o f this integration o f machines, humans and nature radically challenges our views o f what is technology, society and even what is ontology. Ontology o f the code is an attempt to highlight the dynamic and process driven qualities o f the reality as the ground o f todays technological acceleration. With the help o f the computer codes it generates ever more complex forms o f symbiosis and hybrid collectivity like our cities and the whole globalized society. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Kera, Ph.D. 3.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Denisa Kera, Ph.D. 3.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Kera, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Kera, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Rudolf Vlasák 396 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Vladimír Smetáček 708 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 811 kB