velikost textu

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku
Název v angličtině:
Education of Persons with Mental Disabilities In Olomouc Region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Erika Sychrová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Marie Ortová
Oponent:
Mgr. Eva Klípová
Id práce:
135592
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se nazývá Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku. Hlavním cílem této práce je prozkoumat možnosti vzdělávání pro osoby s mentálním postižením na Olomoucku. Práce je členěna do třech hlavních kapitol. První kapitola je věnována terminologii, která se týká dané problematiky, objevují se zde termíny jako mentální postižení, mentální retardace, její klasifikace, socializace, integrace, inkluze a vyrovnávání příležitostí. Ve druhé kapitole jsou postupně vypsány podmínky v oblasti vzdělávání pro osoby s mentálním postižením platné pro Českou republiku včetně vyjmenování různých typů vzdělávacích zařízení a jejich výhody a nevýhody. Třetí kapitola se věnuje praktické části, jsou zde vymezeny možnosti vzdělání pro osoby s mentálním postižením na Olomoucku, dále jsou zde zkoumány možnosti individuální a skupinové integrace v tomto regionu, a spolupráce jednotlivých škol se speciálně pedagogickým centrem. Také jsou zde vyjmenovány možnosti v oblasti celoživotního vzdělávání pro osoby s mentálním postižením a v závěru pak kazuistika jako konkrétní příklad možného způsobu vzdělání osoby s mentálním postižením
Abstract v angličtině:
The name of this bachelor thesis is Education of persons with mental disabilities in Olomouc region. It introduces choices of educational sphere for persons with mental disabilities in Olomouc region. The thesis consists of three main chapters. There are several therms regarding to the issue in the first chapter such as mental disabilities, mental retardation and its classification, socialization, integration and equalization of opportunities. The second chapter is concentrated on coniditons in educational sphere for persons with mental disabilities in the Czech republic including listing many types of educational institutions and their pros and cons. The third chapter consists of practical part of this thesis. It is focused on the educational sphere for persons with mental disabilities in Olomouc region, chances of individual and group integration in this region, and cooperation between schools and special-pedagogical centre. There are also named posibilities of lifelong education for persons with mental disabilities and at the end, there is a casuistry as the example of possible ways of education for persons with mental disabilities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Erika Sychrová, DiS. 629 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Erika Sychrová, DiS. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Erika Sychrová, DiS. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Ortová 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Klípová 257 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 262 kB