velikost textu

Jindřich Freiwald a česká meziválečná divadelní architektura

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jindřich Freiwald a česká meziválečná divadelní architektura
Název v angličtině:
Jindřich Freiwald and Czech Interwar Theatre Architecture
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alžběta Jankulíková
Vedoucí:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Oponent:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Id práce:
135477
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DUM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jindřich Freiwald, Jaroslav Böhm, Hronov, Chrudim, Kolín, Poděbrady, Čáslav, Čelákovice, divadlo, architektura, divadelní budovy
Klíčová slova v angličtině:
Jindřich Freiwald, Jaroslav Böhm, Hronov, Chrudim, Kolín, Poděbrady, Čáslav, Čelákovice, theatre, architecture, theatre buildings
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Předmětem této práce jsou realizace a projekty českého architekta Jindřicha Freiwalda (1890-1945) na poli divadelní architektury a jejich zasazení do kontextu české meziválečné divadelní architektury. Úvod práce je věnován budově divadla jako specifické architektonické úloze a důležitým momentům jejího vývoje. Následující kapitola se zaměřuje na situaci české divadelní architektury v období mezi světovými válkami a stručně představuje jednotlivé realizace samostatných divadelních budov se zaměřením na jejich stavebníky, uspořádání divadelního prostoru a vnější podobu. Další část práce se věnuje osobě architekta Jindřich Freiwalda, jednotlivým okruhům jeho tvorby a působení v rámci firmy Freiwald a Böhm. Stěžejní část práce potom představuje realizované divadelní budovy, navržené Jindřichem Freiwaldem - Jiráskovo divadlo v Hronově, Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi, Městské divadlo v Kolíně, a dále projekt Jiříkova divadla v Poděbradech, vestavbu divadla Na kovárně v Poděbradech, projekt přestavby Dusíkova divadla v Čáslavi a projekt divadla v Čelákovicích. Zmíněny jsou také náčrtek divadla v Malých Svatoňovicích a Freiwaldova účast na dostavbě státního divadla v Teheránu. Klíčová slova: Jindřich Freiwald, Jaroslav Böhm, Hronov, Chrudim, Kolín, Poděbrady, Čáslav, Čelákovice, divadlo, architektura, divadelní budovy
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) The subject of the present thesis is a complex of realizations and projects of Czech architect Jindřich Freiwald (1890-1945) in the field of theatre architecture and its putting into context of Czech interwar theatre architecture. The initial part outlines theatre building as a specific architectonic problem and shows the important moments of its evolution. The subsequent chapter focuses on the situation of Czech theatre architecture between the World Wars and presents briefly the constituent realizations of individual theatre buildings with their promoters, interior organization and outer form. The next part of the thesis deals with the personality of Jindřich Freiwald, his works and production of the Freiwald & Böhm studio. Subsequently, the crucial part of this thesis presents executed theatre buildings by Jindřich Freiwald – Jirásek Theatre in Hronov, Karel Pippich Theatre in Chrudim, Municipal Theatre in Kolín, item project of the Jiřík Theatre in Poděbrady, placing of the Theatre Na kovárně in Poděbrady, project of reconstruction of the Dusík Theatre in Čáslav and project of theatre in Čelákovice . The study of theatre in Malé Svatoňovice and Freiwald’s part in completion of the Public Theatre in Tehran are also mentioned. Key words: Jindřich Freiwald, Jaroslav Böhm, Hronov, Chrudim, Kolín, Poděbrady, Čáslav, Čelákovice, theatre, architecture, theatre buildings
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alžběta Jankulíková 13.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alžběta Jankulíková 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alžběta Jankulíková 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Macek, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 22 kB