velikost textu

Differential equations and stability of competitive economy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Differential equations and stability of competitive economy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Šabata
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Adam
Id práce:
135464
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
differential equation, stability, competitive equilibrium, tatonnement process
Klíčová slova v angličtině:
differential equation, stability, competitive equilibrium, tatonnement process
Abstrakt:
Práce se zabývá teorií diferenciálních rovnic a její využití v ekonomickém modelu stability cen na dokonale konkurenčních trzích. Nejprve je uveden ekonomický model vhodný ke studiu stability tržních ekonomik. Dále je představena mikroekonomická teorie tržních ekonomik a vyložena teorie diferenciálních rovnic, včetně teorie stability. Jsou diskutovány rozdíly mezi obecným modelem a modelem čisté směny. Za jistých mikroekonomických předpokladů jako je slabý axiom odhalených preferencí, hrubá substitutabilita, Walrasův zákon a dalších vlastností tržních ekonomik, je dokázána lokální a globální stabilitu trhu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In the thesis, the author will analyse the theory of differential equations and its applications in economic model of price adjustment processes in competitive markets. First of all, the economic model sufficient to study stability of the market is introduced. Next microeconomic theory of competitive markets is presented and theory of differential equations is laid out, including the stability theory. Differences between the general model and the pure exchange model are discussed. Under certain microeconomic assumptions such as weak axiom of revealed preferences, gross substitutability, Walras’s law and other properties of competitive markets, local and global stability of the market is proved. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Šabata 552 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Šabata 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Šabata 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Adam 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 60 kB