velikost textu

Svoboda usazování právnických osob v rámci Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svoboda usazování právnických osob v rámci Evropské unie
Název v angličtině:
Freedom of establishment of legal persons within the European Union
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Markéta Šimerdová
Oponenti:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Id práce:
135456
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Svoboda usazování obchodních společností Přeshraniční přenesení statutárního sídla obchodní společnosti Právo společností zakládat zastoupení, pobočky a dceřiné společnosti
Klíčová slova v angličtině:
Freedom of establishment of companies Cross-border transfer of the registered seat of a company Right of companies to set-up agencies, branches and subsidiaries
Abstrakt:
ABSTRAKT RIGORÓZNÍ PRÁCE Tato práce se zabývá rozborem ustanovení evropského práva a judikatury Soudního dvora EU, která přiznávají obchodním společnostem a jiným právnickým osobám právo usazování. Svoboda usazování se nejčastěji projevuje zakládáním poboček, zastoupení a dceřiných společností na území jiného členského státu za podmínek, které tento stát stanoví pro své vlastní státní příslušníky. Možnost pro společnost založenou podle práva jednoho členského státu přenést do jiného členského státu své statutární sídlo či ústřední správu při zachování právní subjektivity, je taktéž zkoumána v této práci. Jak vyplývá z ustálené judikatury Soudního dvora EU, společnosti zůstávají výtvorem národních práv členských států, které stanoví podmínky pro jejich založení a fungování a za současného stavu evropská úprava právo na transfer při zachování právní subjektivity společnostem nepřiznává.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT OF THE THESIS This thesis analyses the provisions of the European law as well as the case-law of the Court of Justice of the EU which confer to companies and other legal persons the right of establishment. The freedom of establishment is generally exercised by seting-up of subsidiaries, branches and agencies on the territory of other Member State under the conditions laid down for its own nationals. The possibility for a company, incorporated under the law of a Member State to tranfer its resitered seat or central administration to another Member State without losing legal personality, is also examined in this thesis. It follows from the well established case-law of the Court of Justice of the EU that in the present state of the European law no right to transfer is confered to the companies which remain creatures of the national laws of the Member States which determine their incorporation and functionning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Šimerdová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Šimerdová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Šimerdová 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 314 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB