velikost textu

Praha jako evropská operní křižovatka poloviny 19. století se zvláštním ohledem na osobnost J. F. Kittla

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Praha jako evropská operní křižovatka poloviny 19. století se zvláštním ohledem na osobnost J. F. Kittla
Název v angličtině:
Prague as a crossroad of European opera in the mid 19th century with special regard to J. F. Kittl
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Šochman
Školitel:
prof. PhDr. Marta Ottlová
Oponenti:
PhDr. Jan Kachlík, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
Id práce:
135431
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
operní dramaturgie|Johann Friedrich Kittl|Josef Dessauer|romantická opera|grand opéra
Klíčová slova v angličtině:
opera dramaturgy|Johann Friedrich Kittl|Josef Dessauer|romantic opera|grand opera
Abstrakt:
Jednou ze zásadních změn, jež prodělala evropská operní produkce dlouhého devatenáctého století – kromě proměny hudební struktury, operní dramaturgie, vytváření kanonického repertoáru a dalších –, byla její internacionalizace: už to nebyla pouze italská opera coby mezinárodní operní idiom, nýbrž se v nadnárodním měřítku vzájemně ovlivňovaly různé operní tradice a žánry, mezi těmi nejvýraznějšími kromě italské ještě francouzská a německá (vynecháme-li poněkud stranou stojící tradici ruskou). Centrální tezi této disertační práce, promítající se do jejího názvu, lze formulovat následovně: Praha poloviny 19. století představovala operní křižovatku, jinými slovy: místo, kde se střetávaly různé operní proudy doby. To znamená dvojí: za prvé, pražský repertoár se internacionalizuje (provádění moderních děl různé provenience); za druhé, dramaturgie či poetika rozličných operních žánrů se promítá do děl domácích skladatelů. Dramaturgická analýza čtyř vybraných oper – Kittlových Bianca und Giuseppe oder Die Franzosen vor Nizza, Die Bilderstürmer a Die Waldblume a Dessauerovy Lidwinny – dokládá ono druhé tvrzení. Do jaké míry libretista spoluvytváří a určuje skladatelovo zhudebnění opery, ukazuje případ opery Bianca und Giuseppe, jejíž libretista Richard Wagner svým podařeným libretem vnutil Kittlovi svou operní představu a podílel se tak na celkovém vyznění a úspěchu díla. Klíčová slova: operní dramaturgie, Johann Friedrich Kittl, Josef Dessauer, romantická opera, grand opéra
Abstract v angličtině:
One of the most fundamental changes of the European opera production of the so-called long 19th century – apart from the change of the music structure itself, opera dramaturgy (or poetics) and forming of stable repertoire among other things – was its internalization: it was no more Italian opera as the only international operatic idiom but various traditions were influencing each other, the most important being the French, German and Italian operatic traditions (apart from the Russian one). The core thesis of this work, as it is seen in its title, could be formulated as follows: Prague in the mid-19th century could be regarded as a crossroad of European opera, in other words a place where these operatic traditions were in play. It means two things: First, Prague opera repertoire became international (many French, German and Italian operas were performed here). Second, dramaturgy of poetics of these various genres was projected into works of home composers. Dramaturgical analysis of four chosen operas – three of them by Johann Friedrich Kittl (Bianca und Giuseppe oder Die Franzosen vor Nizza, Die Waldblume and Die Bilderstürmer) and one by Josef Dessauer (Lidwinna) – aims to document this second statement. To which extent a composer is led and determined by a given libretto could be seen at the case of Bianca und Giuseppe: its librettist Richard Wagner imposed on Kittl his operatic conception, contributing in this way to the final form and success of this work. Key words: opera dramaturgy, Johann Friedrich Kittl, Josef Dessauer, romantic opera, grand opera
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Šochman 5.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Šochman 162 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Šochman 162 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martin Šochman 1.09 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Marta Ottlová 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Kachlík, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D. 395 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 194 kB