velikost textu

Kategorie Kompetence a její chápání učiteli v praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kategorie Kompetence a její chápání učiteli v praxi
Název v angličtině:
The category of competence and its interpretation by teachers in practice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Jana Doležalová, Ph.D.
PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.
Id práce:
135430
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (RIGO ZS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
concept of key competencies, educational goals, curricular reform, curricular documents
Klíčová slova v angličtině:
koncept klíčových kompetencí, vzdělávací cíle, kurikulární reforma, kurikulární dokumenty
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá problematikou zavádění konceptu klíčových kompetencí jakožto cílů vzdělávání, které přináší kurikulární reforma. Teoretická část je zaměřená na prozkoumání toho, jakým způsobem jsou zpracovány klíčové kompetence v odborné literatuře a evropských i českých kurikulárních dokumentech. Věnuje se pojetí a začlenění klíčových kompetencí do národních vzdělávacích programů v zemích EU. Různé přístupy v těchto zemích porovnává a vyhodnocuje ve vztahu ke kurikulární reformě v České republice a ve vazbě na pojetí klíčových kompetencí v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Výzkumná část se soustředí na zmapování porozumění klíčových kompetencí u „stěžejních hráčů“ kurikulární reformy (učitelé, školitelé, inspektoři), jejichž úkolem je tento nový koncept zavádět do pedagogické praxe.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation deals with issues related to the realization of the concept of key competencies as educational goals which are being brought about by curricular reform. The theoretical component is aimed at researching the way key competencies are treated in the relevant literature and in European and Czech curricular documents. This section deals with the conception and implementation of key competencies in national educational programs in the EU countries. Various procedures in these countries are compared and evaluated in relation to curricular reforms in the Czech Republic and in conjunction with the interpretation of key competencies in the Framework Educational Program for Basic Education. The research component of the dissertation focuses on mapping out the understanding of key competencies on the part of the ‚main players‘ of curricular reform (teachers, teacher trainers, school inspectors) whose responsibility it is to bring this new concept into pedagogical practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 25.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jana Doležalová, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Lukavská, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 57 kB