velikost textu

Odpovědnost jednotlivých účastníků internetového provozu a problematika výměnných P2P sítí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost jednotlivých účastníků internetového provozu a problematika výměnných P2P sítí
Název v angličtině:
Liability of the particular participants of Internet plant and P2P file sharing networks
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Antonín Steinhauser
Oponenti:
JUDr. Petra Žikovská
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
Id práce:
135365
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odpovědnost, Internet, ISP
Klíčová slova v angličtině:
Liability, Internet, ISP
Abstrakt:
Práce začíná definicí právní odpovědnosti, jejími druhy (soukromoprávní, trestní a správní) a jednotlivými výskyty těchto druhů na úseku internetového provozu z hlediska veškerých právně relevantních aspektů. Poté rozděluje účastníky internetového provozu do několika rolí (uživatelé, ISP a definiční autority) a zkoumá problematiku právní odpovědnosti partikulárně z jejich pohledů. Zabývá se rovněž bytostně mezinárodním charakterem internetového provozu a řeší s tím spojené otázky jurisdikce a rozhodného práva. Přitom zkoumá téma odpovědnosti za cizí internetový provoz a datový obsah a pro roli ISP analyzuje jeho limitaci ukotvenou v právním institutu tzv. bezpečného přístavu. Popisuje ho jednak z historického a jednak z mezinárodního hlediska (USA, Německo), přičemž porovnává specifika jednotlivých právních úprav i soulad české úpravy s unijním rámcem tohoto institutu, který měla Česká republika transponovat. Jako praktickou ukázku aplikace výše uvedených teoretických tezí volí problematiku výměnných P2P sítí (především BitTorrentu) a posléze de lege ferenda navrhuje změny právní úpravy spočívající především v zavedení objektivní odpovědnosti za IP adresu.
Abstract v angličtině:
The thesis begins with liability definition, its types (civil, criminal, administrative) and their particular occurences within all legal aspects of internet plant. Then it groups internet plant participants into some categories (users, ISP, definition authorities) and analyzes the liability issue from the point of view of each single category. Also deals with inevitably international nature of internet plant and connected questions of jurisdiction and applicable law. The same chapter explores participant‘s liability for internet plant and data content, whose originator is someone else, and for ISP role it analyzes its limitation incorporated in legal institute called safe harbor. It describes safe harbor from historical and international perspective and demonstrates it on US and German legislatures. Lastly this chapter compares legal regulations of safe harbour in various countries and adjudicates Czech transposition of its EU framework. As a practical application this theses deals with sharing P2P networks theme (chiefly with BitTorrent) and in the conclusion it proposes legislative changes (de lege ferenda) constiting mainly in objective liability for IP adress.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Antonín Steinhauser 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Antonín Steinhauser 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Antonín Steinhauser 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Žikovská 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB