velikost textu

Jezuité a hudební kultura v Praze v letech 1556-1623

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jezuité a hudební kultura v Praze v letech 1556-1623
Název v angličtině:
Jesuits and musical culture in Prague 1556-1623
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jiří Kroupa
Školitel:
doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
Tomasz Jeż, Dr.
Konzultant:
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Id práce:
135353
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
starší hudební kultura|renesanční hudba|země Koruny české|Praha|Societas Jesu|Klementinum|dějiny liturgie|náboženské slavnosti|náboženské kongregace|Krystecký (Cristeccus) Theophilus|Rudolf II.
Klíčová slova v angličtině:
early (modern) musical culture|Renaissance music|Lands of the Bohemian Crown|Prague|Society of Jesus|Clementinum|religious history|Catholic liturgy and religious celebrations|Catholic congregations|Theophilus Cristeccus Theophilus|Rudolf II
Abstrakt:
Abstrakt: Disertační práce je příspěvkem k poznání starší hudební kultury v českých zemích, a to na konkrétním příkladu jezuitské koleje u sv. Klimenta v Praze od jejího založení (1556) do vzniku samostatné české provincie (1623). Hudební provoz v koleji je sledován a interpretován v širším kulturněhistorickém záběru na základě původních rukopisných jezuitských pramenů (diária, pamětní knihy, catalogi personarum, litterae annuae, dobová historiografická díla) s přihlédnutím k dalším primárním zdrojům. Latinsky psaná autentická svědectví o hudebním dění v Klementinu a o vztahu pražských jezuitů k hudbě jsou do práce začleněna ve formě dokladových podčarových poznámek, případně supplement k jednotlivým kapitolám, které se pokoušejí zkoumané téma osvětlit (illustrare) a zhodnotit (recensere) z hlediska (1) institucionálního (řád, kolej, přidružené sodality), (2) akusticko-prostorového (zvukový obraz koleje jako součásti raněnovověkého města), (3) personálně- prosopografického (hudební prefekti koleje a mariánské kongregace), (4) dochovaných hudebních památek, (5) jednotlivých událostí s hudební složkou (liturgické a paraliturgické obřady, promoce, kongregační aktivity) a (6) funkce hudby v dobových konfesionálních střetech. Klíčová slova: starší hudební kultura; renesanční hudba; země Koruny české; Praha; Societas Jesu; Klementinum; dějiny liturgie; náboženské slavnosti; náboženské kongregace; Krystecký (Cristeccus), Theophilus; Rudolf II.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis contributes to our knowledge of the early (modern) Bohemian musical culture by tracing the musical production and activities at the Jesuit Clementinum college in Prague from its foundation in 1556 to the establishment of the autonomous Bohemian Province in 1623. This analysis draws on original Jesuit archival documents (diaria / diaries, memorial books, catalogi personarum / personnel catalogues, litterae annuae / annual letters, historiographical works of the period) and wider primary sources, which the author interprets within broader socio-cultural and historical realms. Authentic testimonies written in Latin that document musical activities in the Clementinum and the relationship of Prague Jesuits with music are included in the footnotes or in appendices. Individual chapters seek to illustrate (illustrare) and assess (recensere) the materials investigated from the following points of view: 1) institutional (Order, College, associated sodalities); 2) environmental acoustics (broader sound production within the spaces of the College and the rest of the city); 3) prosopographical (music prefects of the College and of the Marian Congregation); 4) surviving musical sources; 5) ceremonies with musical components (liturgical and paraliturgical ceremonies, graduations, congregational activities); and 6) the role of music in confessional clashes. Keywords: early (modern) musical culture; Renaissance music; Lands of the Bohemian Crown; Prague; Society of Jesus; Clementinum; religious history; Catholic liturgy and religious celebrations; Catholic congregations; Theophilus Cristeccus; Rudolf II
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jiří Kroupa 979 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jiří Kroupa 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jiří Kroupa 121 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Jiří Kroupa 216 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. 890 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. 1.29 MB
Stáhnout Posudek oponenta Tomasz Jeż, Dr. 4.67 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.26 MB