velikost textu

Hudební život a významné hudební události u pražských křižovníků s červenou hvězdou v 18. století ve světle listinných pramenů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební život a významné hudební události u pražských křižovníků s červenou hvězdou v 18. století ve světle listinných pramenů
Název v angličtině:
Music life and important music events at Prague Order of the Cross with Red Star in the 18th century in paper-source background
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karel Veverka
Školitel:
Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Václav Kapsa
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Id práce:
135349
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
baroko|barokní festivity|Václav Bělohlávek|František Matyáš Böhmb|František Josef Dollhopf|Jiří Fukač|Jan Hubert Hartig|hudba v církevních řádech|hudební nástroje|hudebniny|chrámová hudba|Otakar Kamper|kostel sv. Petra a Pavla v Unhošti|kostel a klášter svatého Františka v Praze|menza|Národní archiv v Praze|opisovači|personalie|Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou|Josef Seger|Unhošť|Vídeň. země Koruny české.
Klíčová slova v angličtině:
baroque|baroque festivals|Václav Bělohlávek|František Matyáš|Böhmb|František Josef Dollhopf|Jiří Fukač|Jan Hubert Hartig|music in church order|music instruments|music shop|church music|Otakar Kamper|church of St. Peter and Paul in Unhošť|church and monastery of St. František in Prague|menza|National Archives in Prague|copy-writers|personal data|Order of the Cross with Red Star|Josef Seger|Unhošť|Vienna|The Lands of the Bohemian Crown.
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná disertační práce se zabývá hudebním provozem v rámci Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou v 18. století. Historie řádu sahá až do první poloviny 13. století a jedná se o jediný původně český církevní řád. V 18. století patřili křižovníci mezi nejvýznamnější mecenáše umění v Čechách, kostel a klášter sv. Františka v Praze, tedy centrum řádu, se stal jedním z klíčových kulturních center. Charitativní činnost řádu dala vzniknout ve své době ojedinělé instituci – řádové menze, která měla i zcela zásadní význam pro fungování kůru kostela sv. Františka, neboť zajišťovala dostatečné množství zpěváků i instrumentalistů. Výzkum se prakticky výhradně opírá o nenotové prameny uložené v křižovnickém listinném fondu (č. 195) deponovaném v 1. oddělení Národního archivu v Praze. Podle informací v inventáři obsahuje fond celkově 2315 kartonů listinného materiálu a 3306 knih. Až doposud se prameny z tohoto fondu těšily zájmu badatelů spíše okrajově, k čemuž bezesporu přispěla i jeho značná neuspořádanost. Nejcennější objevy tak byly paradoxně učiněny díky šťastné souhře okolností. Hlavní část výzkumu je věnovaná kostelu a klášteru sv. Františka v Praze, tedy centru samotného řádu. Z obsahového hlediska je rozčleněn do tří základních oblastí. První se zabývá otázkou personálií. Kromě nově objevených jmen křižovnických zpěváků, opisovačů a hudebníků je zde značná pozornost věnovaná i dvěma nejvýznamnějším varhaníkům, kteří v 18. století působili v kostele sv. Františka, jmenovitě Františku Josefu Dollhopfovi a Josefu Segerovi. V druhé části se výzkum podrobně zaměřil na řádové účetní záznamy, které jednak umožnily zmapovat výdaje křižovníků na provoz jejich pražského kůru v průběhu 18. století, jednak pomohly zpřesnit otázky týkající se nástrojového obsazení, v neposlední řadě taktéž nastínit platové podmínky najímaných instrumentalistů a zpěváků. Třetí stěžejní část práce se věnuje dokumentaci významných událostí spojených s hudbou, které se v průběhu 18. století odehrály v pražském křižovnickém konventu a kostele. Ty jsou reprezentovány především hudebně-mecenášskými aktivitami hraběte Jana Huberta Hartiga ve 30. a na počátku 40. let 18. století, dále pak provedením gratulační kantáty Quatuor Anni Partium (Čtvero ročních dob) v roce 1724 při příležitosti jmenin křižovnického generála Františka Matyáše Böhmba. Pro účely srovnání hudebního provozu ve velkých střediscích (Praha, Vídeň) a na venkově byl zmapován i hudební život v křižovnickém kostele sv. Petra a Pavla v městě Unhošť. Cílem prezentovaného výzkumu tedy bylo jednak faktograficky přispět ke zmapování hudební historie kůru křižovnického kostela sv. Františka v Praze v 18. století, jednak se pokusit o kritické zhodnocení významu, který měla pro křižovníky hudba v této době. I přes nepopiratelný kulturní přínos pražských křižovníků s červenou hvězdou nejen pro země Koruny české totiž vyvstávají otázky, nakolik se v tomto ohledu vymykali z dobového kontextu, a do jaké míry byly invenstice nemalých prostředků do vnější reprezentace nutností, danou postavením mezi dalšími řády, které v této době působily na našem území, především pak na území Prahy.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation thesis is focused on music performance within the bounds of Order of the Cross with Red Star in the 18th century. The history of the Knight’s Order rises from the first half of the 13th century and concerns the only original Czech church order. In the 18th century Knights of the Cross belonged to the most significant patrons of Art in Czech lands. Church and monastery of St. František in Prague, the center of the Order, became the most influential culture center. The charity work of the Order of that time influenced the creation of the extraordinary institution – the Order’s menza that had the significant importance for operating of organ lofts of St. František Church because it provided the sufficient amount of singers and musicians. The research is exclusively based on non-music materials deposited in the Cross paper fond (Nr.195) consigned in the 1st department of the National Archives in Prague. According the information of the inventory department, the fond contains altogether 2315 cartons of paper material and 3306 books. Until now, the researchers have been interested in these sources only marginally which was caused mostly by its disorderliness and most important discoveries have been realized mostly just by lucky coincidences. The main part of this work is devoted to St. František Church and Monastery in Prague, the center of the Order. It is divided into three main parts. The first part is aimed at personal data. In addition to new released names of Cross-singers, copy-writers and musicians, there is an essential part focused on two great ogranists, František Josef Dollhopf and Josef Seger, both involved in the church in the 18th century. The second part is aimed at accounting evidence that helped to track the expenses of operating the church choir in the 18th century. Moreover, it also helped to specify the questions concerning the instrumental cast. Last but not least, it helped to outline the salary conditions of hired instrumentalists and singers. The third, essential, part of my theses is aimed at documentation of important events connected with music that were produced in the church of St. František and in monastery convent in the 18th century. These events were represented mainly by Jan Hubert Hartig, a music patron, who produced many music events in the thirties and the forties of the 18th century. Among these events there is manly one to be mentioned: A jubilee-cantata Quatuor Anni Partium in 1724, produced at the occasion of name-day of František Matyáš Böhmb, a general of the Cross-Order. For reasons of comparison of music life and producing in big cities, such as Vienna and Prague, there is also a comparison of music life in Cross-church St. Petr and Pavel in the small city of Unhošť. The aim of presented research was firstly, an authentic track of music history of organ loft of St. František Church in Prague in the 18th century and secondly, a critical point of view of the importance of music for Order of the Cross. Despite of undeniable cultural benefit of Order of the Cross with Red Star (not only in lands of the Bohemian Crown) many questions have arisen, such as how much they went beyond the scope of the context of the 18th century or what extend was the need of money investment into the outer representation that was set up in order to other church orders in our land, especially in Prague and its surroundings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Veverka 7.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Veverka 258 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Veverka 190 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Karel Veverka 445 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D. 15.99 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Kapsa 513 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 471 kB