velikost textu

Ochrana životního prostředí a vlastnické právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana životního prostředí a vlastnické právo
Název v angličtině:
Protection of the environment and the right of ownership
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Veronika Vycpálková
Vedoucí:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Id práce:
135297
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vlastnictví, Ochrana životního prostředí
Klíčová slova v angličtině:
Right of ownership, Protection of the environment
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je detailní analýza současné právní úpravy České republiky vztahu ochrany životního prostředí a práva vlastnického se zaměřením na nejaktuálnější a nejspornější záležitosti a dále zhodnocení, zda právní úprava vlastnického práva skutečně napomáhá k trvale udržitelnému rozvoji životního prostředí a k jeho ochraně. V dotčených oblastech je upozorněno i na změny, které s sebou přináší soukromoprávní rekodifikace. Hlavní metodikou je kritické hodnocení platné právní úpravy včetně uvedení příslušné judikatury a praktických příkladů. Téma bylo zvoleno z důvodu jeho aktuálnosti, zájmu o ochranu životního prostředí a zároveň i s očekáváním dynamického vývoje dané problematiky v budoucnosti. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První dvě kapitoly vytvářejí teoretický podklad nezbytný pro provedení navazující analýzy. V příslušných oblastech je vždy část výkladu věnována i Novému občanskému zákoníku. První kapitola vymezuje pojmy vlastnictví, životní prostředí a ochrana životního prostředí. Na daný výklad navazuje výčet relevantních pramenů práva, které upravují vztah vlastnictví a životního prostředí, a to nadnárodních i vnitrostátních. Druhá kapitola pojednává o vlastnictví jednotlivých součástí životního prostředí. Bližší pozornost je věnována vodám, nerostnému bohatství a živočichům. Třetí kapitola se skládá ze čtyř částí a je zaměřena na omezení vlastnického práva ve prospěch životního prostředí. Úvodní podkapitola je věnována omezením vyplývajícím ze zákona, druhá omezením individuálním správním aktem, třetí omezením na základě veřejnoprávní smlouvy. Poslední podkapitola je věnována problematice věcných břemen včetně upozornění na nejasnosti jejich právního pojetí. Závěrečná kapitola definuje systém náhrad za omezení vlastnického práva, ať již nárokových či nenárokových včetně upozornění na některé jeho nedostatky. Podrobný výklad je proveden dle jednotlivých zákonů, jelikož žádný rámcový procesní předpis neexistuje. Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený srovnávací materiál, který upozorňuje na nejpodstatnější a nejaktuálnější nedostatky současné právní úpravy a zároveň poukazuje i na možné těžkosti, které s sebou může přinést Nový občanský zákoník.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of my thesis is to analyse current legislation in the Czech Republic regarding the relation of the protection of the environment and the right of ownership, focusing in particular on the most recent and most controversial issues. A further part of the analysis examines whether the right of ownership actually aids sustainable development of the environment and environmental protection. The changes which entail private recodification are highlighted for affected fields. The methodology is primarily critical analysis of current legislation, including relevant case laws and practical examples. The reason for choosing this subject of research is its topicality, the interest in the protection of environment and expectation of a dynamic development of these issues in the future. The thesis is composed of four chapters. The first two chapters form the theoretical basis required for the subsequent analysis. In relevant areas there are always parts of the interpretation which look at the new Civil Code. Chapter One defines terms such as the right of ownership, the environment and the protection of environment. The subsequent part gives a list of the relevant sources of law that govern the relationship between the right of ownership and the environment, both international and national. Chapter Two deals with the ownership of the environmental components. Particular attention is paid to water, mineral resources and animals. Chapter Three consists of four parts and focuses on limitations to the right of ownership in favour of the environment. The introductory part looks at limitations imposed by law, the second part focuses on limitations imposed by individual administrative acts, the third part looks at restrictions based on public contracts, and the last section looks at the issue of easements, including a note of the confusion surrounding their legal concept. The final chapter highlights the system of compensation for limitations to the right of ownership, both those discretionary and entitled, including information about some of their shortcomings. A detailed interpretation is given in terms of specific Acts as there is no existing general procedural rule. The main aim of the thesis is to submit integrated comparative material which highlights the most important and the most current defects in the existing legislation, and also to bring attention to possible difficulties that the new Civil Code may entail.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Veronika Vycpálková 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Veronika Vycpálková 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Veronika Vycpálková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 187 kB