velikost textu

Možnosti uplatnění metod osobnostně sociální výchovy ve střediscích volného času s využitím edukačních technologií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti uplatnění metod osobnostně sociální výchovy ve střediscích volného času s využitím edukačních technologií
Název v angličtině:
Possibilities to apply methods of personal and social education in leisuretime centres with using education technology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karel Šimeček
Vedoucí:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Oponent:
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Id práce:
135289
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — pedagogika (N IT-PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
metody osobnostně sociální výchovy, osobnostní a sociální rozvoj, volnočasová pedagogika, zážitková pedagogika, edukační technologie
Klíčová slova v angličtině:
methods of personal and social development, leisure time education, experience education, education technology
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce didaktického charakteru předkládá využití konkrétních navržených metod osobnostně sociální výchovy v prostředí středisek volného času, prostřednictvím metodických karet propojených s edukačními technologiemi. Tyto metodické karty byly zhotoveny a prakticky ozkoušeny realizátorem diplomové práce spolu s pedagogy volného času a následně kriticky zhodnoceny. Použitými výzkumnými metodami byla komparace mých osobních zkušeností s metodickými kartami a zkušeností jednotlivých účastníků výzkumu, kde se minimálně tři pedagogové vyjadřují k jedné metodické kartě, dále polostrukturovaný rozhovor vytvořený a realizováný kvalitativní metodou, jež zjišťoval možnosti a meze použití jednotlivých metodických karet a kvantitativní výzkumná sonda v podobě dotazníku, jež sloužila k získání přehledu potřeb volnočasových pedagogů na základě které, byl vytvořen podrobný návrh jednotlivých metodických karet. Výsledkem bylo, že všech 10 vytvořených a prakticky ozkoušených metodických karet je za specifických podmínek v praxi využitelné.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis of a didactic character presents use of specific methods of personal and social education in leisure time centers through methodical cards linked with educational technologies. These methodical cards were made and practically proven by the implementer of this thesis together with leisure-time activities teachers and subsequently critically evaluated. Research methods were used for a comparison of my personal experience with methodical cards and the experience of each participant, where at least 3 teachers commented on 1 methodological card, as well as the qualitative semi-structured interview, which found out the possibilities and limits of the use of these methodical cards and the quantitative research study in the form of a questionnaire, which is used to get an overview of the needs of leisure-time activities teachers. Based on that, it creates detailed methodological cards. The result was that all 10 developed and practically proven methodological cards are under specific conditions have practical use.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Šimeček 2.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karel Šimeček 64 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Šimeček 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Šimeček 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Zdeňka Hanková 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 152 kB