velikost textu

The analysis of the risk factors in Gamma knife radiosurgery for benign meningiomas

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The analysis of the risk factors in Gamma knife radiosurgery for benign meningiomas
Název v češtině:
Analýza rizikových faktorů při užití Gamma nože pro benigní meningiomy
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Aurélia Kollová, Ph.D.
Školitel:
Doc. MUDr. Roman Liščák, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc.
prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.
Id práce:
13520
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Neurochirurgická klinika (12-NEUCH)
Program studia:
Experimentální chirurgie (P5105)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Disertační práce představuje výsledky analýzy stereotaktické radiochirurgické léčby meningiomů, benigních intrakraniálních nádorů, a rizikovými faktory týkající se léčby 368 pacientů s 400 meningiomů léčených na Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce v Praze v letech 1992 a 1999. První kapitola se zabývá teoretickým pozadím meningeomu jako nosologické entity. Hypotézy a cíle studie jsou definovány v druhé kapitole. Třetí kapitola obsahuje informace o materiálu a metodách. Výsledky střednědobých a dlouhodobých studií jsou uváděny ve čtvrté kapitole. Pátá kapitola je věnována diskusi. Teoretický a praktický přínos výsledků studie na neurochirurgii je popsán v šesté kapitole. Sedmá kapitola se zabývá závěry studie.
Abstract v angličtině:
Doctoral thesis represents results of analysis of stereotactic radiosurgical treatment of meningiomas, benign intracranial tumors, and the risk factors related to the treatment in 368 patients with 400 meningiomas treated at the Department of Stereotactic and Radiation Neurosurgery, Na Homolce Hospital in Prague between 1992 and 1999. Detailed analysis of the results of skull base meningiomas was performed, as well as analysis of long-term results. An edema prediction model was created in order to identify patients with higher risk for post treatment complications with its practical clinical implication. The actuarial tumor 5 and 10 years control was 97,9% and 94,7% respectively, what confirmes efficiency of radiosurgical treatment, with low permanent morbidity of 6,4% and zero mortality. Radiosurgery as a minimally invasive technique is a treatment of choice of meningiomas in skull base filfilling size criteria; as a part of multimodal approach in large meningiomas, which cannot be excised completely, in patients, who would not tolerate operative procedure and in elderly. Doctoral thesis consists of seven chapters and 4 appendices.The first chapter deals with theoretical background of meningioma as a nosologic entity. Hypotheses and goals of the study are defined in the second chapter. The third chapter contains information on material and methods. Results of study, both mid-term and long-term, are featured in the fourth chapter. The fifth chapter is dedicated to discussion. Theoretical and practical contribution of study results to neurosurgery is discussed in the sixth chapter. The seventh chapter deals with conclusions of the study. Relevant published papers are presented as appendices 1 through 4.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Aurélia Kollová, Ph.D. 2.24 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Aurélia Kollová, Ph.D. 10.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Aurélia Kollová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Aurélia Kollová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Roman Liščák, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. 546 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 135 kB