velikost textu

Právní a institucionální zabezpečení finančního systému proti praní špinavých peněz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní a institucionální zabezpečení finančního systému proti praní špinavých peněz
Název v angličtině:
Legal and institutional security of the financial system against money laundering
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Kubík
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
135086
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Praní špinavých peněz, povinná osoba, banka, AML, podezřelá transakce, povinnost identifikace.
Klíčová slova v angličtině:
Money laundering, obliged person, bank, AML, suspicious transaction, identification duty.
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavním cílem předkládané práce ´Právní a institucionální zabezpečení finančního systému proti praní špinavých peněz´ je poukázat na stále rostoucí fenomén praní špinavých peněz. Jedná se o fenomén nabourávající globální ekonomický a finanční systém, který by neměl zůstat bez povšimnutí. Tomuto fenoménu je nutno čelit všemi dostupnými, legálními prostředky. Aby účinek tohoto boje byl co největší, pak je nutno, aby zde existovaly celosvětově uznávané právní normy, které by za své přijalo maximum států, aby zde byly orgány vybavené kvalifikovaným personálem, s dostatečnými pravomocemi, aby především bankovní instituce, ale nejenom ty, vyvinuly maximální úsilí v boji proti praní špinavých peněz, zaměřené především na prevenci. Pokud nebudou nejen shora uvedené podmínky splněny, pak jen stěží půjde tomuto fenoménu adekvátně čelit.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main objective of this work 'Legal and institutional security of the financial system against money laundering' is to highlight the growing phenomenon of money laundering. It is a phenomenon causing collision of the global economic and financial system, which should not remain unnoticed. This phenomenon must be tackled by all, by legal means. To combat this effect was greatest, then it is necessary that there was a globally recognized legislation that would have embraced most states that there were institutions with qualified personnel with sufficient powers, primarily banking institutions, but not limited to those utmost efforts in the fight against money laundering. If the above conditions are not met, then it will hardly be able to face this phenomenon.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Kubík 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Kubík 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Kubík 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 837 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB