velikost textu

Architekt Jan Vejrych a jeho tvorba

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Architekt Jan Vejrych a jeho tvorba
Název v angličtině:
Architect Jan Vejrych and his works
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Uhlík, MBA
Vedoucí:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Oponent:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Id práce:
135084
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Vejrych, monografie, dějiny architektury, historismus, eklektismus, 19. století, 20. století
Klíčová slova v angličtině:
Jan Vejrych, monograph, history of architecture, historicism, eclecticism, 19th century, 20th century
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá tvorbou významného architekta přelomu 19. a 20. století, rodáka z Horní Branné u Jilemnice, Jana Vejrycha. Jeho čtyřicetiletá rozsáhlá a mnohostranná projektová a stavební činnost zanechala výrazné stopy jak v Praze, tak i na řadě míst v Čechách a realizací projektu Národního domu ve slovinském Mariboru získala i mezinárodní rozměr. Cílem práce je nabídnout ucelený pohled na Vejrychovy životní osudy a profesní dílo a vyplnit tak jedno z bílých míst v poznání architektury pozdního 19. a raného 20. století v českých zemích. Těžiště práce spočívá v rozboru Vejrychova architektonického díla. Při mapování jeho tvorby bylo snahou důsledně zasazovat jednotlivé projekty a studie do širšího umělecko-historického i společensko-politického rámce. Práce jsou přitom analyzovány nejen v rámci jednotlivých tvůrčích period, ale je sledován i vývoj vybraných stavebních typů v průběhu času. Pozornost je věnována interiérovým návrhům, které byly nedílnou součástí významných projektů i drobným skicám, náčrtům a studiím vytvářeným pro vlastní potřebu, v nichž lze nalézt architektovy obecné úvahy a komentáře k různým aspektům architektonické tvorby. Diskutovány jsou rovněž názory na Vejrychovu tvorbu a jejich proměna v návaznosti na měnící se hodnotová kritéria a důraz kladený na různé stránky architektonického díla od konce 19. století do současnosti. V závěrečné části jsou syntetickou formou shrnuty nejdůležitější poznatky a zjištění vztahující se k osobě Jana Vejrycha a jeho dílu. Součástí práce je chronologický a místní katalog architektových projektů, respektive studií a obrazová příloha kombinující vybranou plánovou dokumentaci s historickou a současnou fotodokumentací.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the life and work of an eminent architect of the late 19th and early 20th century, a native of Horní Branná near Jilemnice, Jan Vejrych. Forty years of his extensive and diverse project and construction activity has left its mark both in Prague and in many places in Bohemia and, by implementation of a project of the National House in Maribor, Slovenia, it has also acquired an international dimension. The aim of the text is to offer a comprehensive view of Vejrych´s life and professional activities and thus fill one of the gaps in the knowledge of architecture of the late 19th and early 20th century in the Czech lands. The thesis primarily focuses on the analysis of Vejrych´s architectural work. When mapping his projects the aim was to place them consistently in the broader art-historical and socio- political context. The works are not only analyzed within each creative period, the evolution of selected building types is traced over time as well. Attention is paid to interior designs, which were an integral part of major projects, as well as to sketches and studies created for architect´s own use where his general observations and comments on various aspects of architectural work can be found. Opinions on Vejrych´s projects and professional activities and their transformation in response to the changing criteria and emphasis on different aspects of architectural work from the late 19th century to the present are discussed as well. The final section then consolidates and summarizes the most important findings related to Jan Vejrych and his works. The work contains a list of architect´s projects and/or studies sorted both chronologically and according to their intended place of destination. Illustrations in appendix combine the selected plan documentation with historical and contemporary photographs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Uhlík, MBA 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Uhlík, MBA 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Uhlík, MBA 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Macek, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 22 kB