velikost textu

Způsoby nabývání bytů do vlastnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Způsoby nabývání bytů do vlastnictví
Název v angličtině:
Methods to acquire an apartments in ownership
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Julie Pítrová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
134867
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato rigorózní práce pojednává o způsobech nabývání bytů do vlastnictví. Ve svém úvodu se práce zabývá teoriemi bytového vlastnictví a jakým způsobem je bytové vlastnictví chápáno ve vybraných světových úpravách. Hlavní část práce se zaměřuje na různé způsoby nabytí vlastnického práva k bytové jednotce, a to jak originárním způsobem, tedy nabytím vlastnictví na základě výstavby, či derivativním způsobem, především na základě smluvních vztahů. Další část rigorózní práce se zabývá výkladem o družstevních bytech, včetně jejich vzniku a vývoji v rámci historického kontextu se zaměřením na problematiku nabývání vlastnických práv k družstevním bytům. Jako speciální část je zařazen výklad o nabývání bytů do vlastnictví společníky právnických osob, které byly založeny za účelem nabytí budovy s byty a pronájmu těchto bytů společníkům, přičemž se nejedná o bytová družstva. S ohledem na přijetí nového občanského kodexu je pak závěrem věnován prostor nové právní úpravě a dopadům nového občanského zákoníku na bytové právo, včetně zdůraznění změn, které v bytovém právu s platností nového občanského zákoníku nastanou. Klíčová slova: Byt- Vlastnictví
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the methods to acquire apartments in ownership. In the introduction, the paper deals with the theories of residential property and the ways in which the ownership of apartments is understood in selected international treatments. The main part of the paper focuses on the different methods to acquire ownership rights on a residential unit, both in the original way, i.e. acquiring ownership on after construction, and in the derivative way, mainly on the basis of contractual relations. The next part of the thesis deals with the interpretation of cooperative apartments, including their origin and development in a historical context, focusing on the problematic of the acquisition of ownership rights to cooperative apartments. The practical part includes an interpretation of acquisition of ownership of an apartment by the shareholders of a legal entity established for the purpose of acquiring apartment buildings and renting the apartments to the shareholders, even though it is not a housing cooperative. With regard to the adoption of a new Civil Code, the conclusion dedicates space to the new legislation and the impact of the Civil Code will have on the housing laws, including a highlight of the changes that will take place once the new Civil Code comes into effect. Key words: Apartment- Ownership
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Julie Pítrová 965 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Julie Pítrová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Julie Pítrová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 143 kB