velikost textu

Alternativy k trestu odnětí svobody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alternativy k trestu odnětí svobody
Název v angličtině:
Alternative punishments
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zlata Soukupová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
134864
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alternativní tresty, domácí vězení, obecně prospěšné práce Key words: Alternative punishments, house arrest, community Service punishment alternativní tresty, domácí vězení, obecně prospěšné práce
Klíčová slova v angličtině:
alternative punishments, house arrest, community service punishment
Abstrakt:
Abstrakt: Hlavním záměrem mé práce bylo vypracovat rozbor platné právní úpravy institutů alternativních trestů odnětí svobody, analyzovat jejich místo v českém právním prostředí, poukázat na problematické body a shrnout návrhy de lege ferenda, jež by mohly podat předpokládaná řešení budoucích úprav této problematiky. Nezpochybnitelnou problematikou trestní politiky je velký nárůst kriminality spolu s jejími novými formami, přetížení soudů, krescentní procento recidivních pachatelů. Je na místě odolat stoickému rozmýšlení, laxním přístup bude odměněn krizí nepodmíněného trestu odnětí svobody. Nekonečné ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody jako trestu univerzálního a pohodlného celou situaci zhoršuje a je dehonestujícím přístupem.
Abstract v angličtině:
Abstract: The general aim of this work was to develop an analysis of current legislation Institutes of alternative sentences of imprisonment, to analyse their place in the Czech legal environment, to identify problems and to summarize the proposals de lege ferenda , which could be a compass or anticipated future solution of this problem . Unquestioned issues of criminal policy are a big increase in crime along with its new forms, overloading the courts, krescentní percentage of recidivist offenders. It should be stoic resist thinking; lax approach will be rewarded crisis imprisonment. Endless storage imprisonment as punishment universal and comfortable the whole situation is getting worse and dishonoring approach.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zlata Soukupová 496 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zlata Soukupová 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zlata Soukupová 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB