text size

Projekt fúze

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Projekt fúze
Titile (in english):
Terms of Merger
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Bc. Tomáš Vlasák
Opponents:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Thesis Id:
134862
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Business Law (22-KOBCHP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
13/06/2018
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
projekt fúze, přeshraniční fúze, trojúhelníková fúze
Keywords:
terms of merger, cross-border merger, triangular mergers
Abstract (in czech):
Tématem předložené rigorózní práce je projekt fúze, jakožto základní dokument této formy přeměny. Projekt vypracují statutární orgány každé zúčastněné společnosti v samotném úvodu fúze a obsahuje základní právní, ekonomické a účetní parametry fúze. Práce je strukturována tak, aby v úvodu popsala společné podstatné náležitosti projektu pro všechny formy zúčastněných společností. Následuje kapitola, která se věnuje zvláštním náležitostem vyžadovaným zákonem pro různé právní formy českých obchodních společností. Poté jsou popsány zvláštnosti pro případ přeshraničních fúzí. V případech, kde je to vhodné, je popis aktuální právní úpravy doplněn o její historický vývoj. Neboť náš právní řád prošel významným vývojem v posledních 25 letech, obsahuje práce ve svém závěru i popis vybraných otázek týkajících se fúze a projektu v některých evropských legislativách, např. možnost přeshraniční fúze pro společnosti se sídlem ve Švýcarsku, které není členem EU ani EHS, a možnost trojúhelníkových fúzí. Z tohoto popisu vyplývají návrhy na doplnění právní úpravy fúzí, které jsou shrnuty v závěru této rigorózní práce.
Abstract:
The topic of this doctor thesis is the Terms of Merger as a fundamental document of this form of corporate transformation. The terms are drafted by the executives of each of the participating corporations at the early stage of the merger and provide for the fundamental legal, economic and accounting principles of the merger. The thesis is structured as to describe firstly the common requirements for all corporations of each legal form. The following section deals with the specific statutory requirements for each legal form of corporations. Finally, there are described specifics of the terms in case of a cross-border merger. Where appropriate the current regulation is supplemented by the most recent historical development. Since our legal regulation has undergone a significant development in the recent 25 years the thesis provides also for a description of certain merger specifics applicable in various European legislations, e.g. the possibility of a cross-border merger for a corporation residing in Switzerland, as a non-EU and non-EEC country, and a possibility of triangular mergers. From this description there follow certain proposals for amendments of the merger regulation that are summarized in the conclusion of this doctor thesis.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Bc. Tomáš Vlasák 1.03 MB
Download Abstract in czech Mgr. Bc. Tomáš Vlasák 68 kB
Download Abstract in english Mgr. Bc. Tomáš Vlasák 5 kB
Download Opponent's review JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 143 kB
Download Opponent's review JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 486 kB
Download Defence's report 153 kB