velikost textu

Projekt fúze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projekt fúze
Název v angličtině:
Terms of Merger
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Bc. Tomáš Vlasák
Oponenti:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Id práce:
134862
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
projekt fúze, přeshraniční fúze, trojúhelníková fúze
Klíčová slova v angličtině:
terms of merger, cross-border merger, triangular mergers
Abstrakt:
Tématem předložené rigorózní práce je projekt fúze, jakožto základní dokument této formy přeměny. Projekt vypracují statutární orgány každé zúčastněné společnosti v samotném úvodu fúze a obsahuje základní právní, ekonomické a účetní parametry fúze. Práce je strukturována tak, aby v úvodu popsala společné podstatné náležitosti projektu pro všechny formy zúčastněných společností. Následuje kapitola, která se věnuje zvláštním náležitostem vyžadovaným zákonem pro různé právní formy českých obchodních společností. Poté jsou popsány zvláštnosti pro případ přeshraničních fúzí. V případech, kde je to vhodné, je popis aktuální právní úpravy doplněn o její historický vývoj. Neboť náš právní řád prošel významným vývojem v posledních 25 letech, obsahuje práce ve svém závěru i popis vybraných otázek týkajících se fúze a projektu v některých evropských legislativách, např. možnost přeshraniční fúze pro společnosti se sídlem ve Švýcarsku, které není členem EU ani EHS, a možnost trojúhelníkových fúzí. Z tohoto popisu vyplývají návrhy na doplnění právní úpravy fúzí, které jsou shrnuty v závěru této rigorózní práce.
Abstract v angličtině:
The topic of this doctor thesis is the Terms of Merger as a fundamental document of this form of corporate transformation. The terms are drafted by the executives of each of the participating corporations at the early stage of the merger and provide for the fundamental legal, economic and accounting principles of the merger. The thesis is structured as to describe firstly the common requirements for all corporations of each legal form. The following section deals with the specific statutory requirements for each legal form of corporations. Finally, there are described specifics of the terms in case of a cross-border merger. Where appropriate the current regulation is supplemented by the most recent historical development. Since our legal regulation has undergone a significant development in the recent 25 years the thesis provides also for a description of certain merger specifics applicable in various European legislations, e.g. the possibility of a cross-border merger for a corporation residing in Switzerland, as a non-EU and non-EEC country, and a possibility of triangular mergers. From this description there follow certain proposals for amendments of the merger regulation that are summarized in the conclusion of this doctor thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Tomáš Vlasák 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Tomáš Vlasák 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Tomáš Vlasák 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 486 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB