text size

Protektorát Čechy a Morava: právo nástroj nacistické expanze

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Protektorát Čechy a Morava: právo nástroj nacistické expanze
Titile (in english):
The Protectorate of Bohemia and Moravia: law as an instrument of Nazi expansion
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Zuzana Pivarčeková
Supervisor:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Opponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Thesis Id:
134861
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Legal History (22-KPD)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
06/02/2019
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Protektorát Čechy a Morava, germanizace, kategorizace obyvatelstva, rasové zákony, pronásedování židů, nucená práce, hospodářská exploatace, nacistická represe, stanné právo
Keywords:
Protectorate of Bohemia and Moravia, germanisation, racial law, categorisation of the population, persecution of the Jews, forced labour, economic exploitation, Nazi repression, martial law
Abstract (in czech):
Rigorózní práce se zabývá úlohou práva v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) při jeho hospodářské exploataci, germanizaci a kategorizaci obyvatelstva, jako předpokladu konečného řešení tzv. židovské a české otázky v plánech nacistů. Zaměřuje se na formování tohoto "práva bezpráví", jeho obsah a vynutitelnost a dochází k závěru, že tehdejší normotvorba sehrála důležitou zejména organizátorskou roli při zavádění okupačních pořádků, ale byla-li na překážku rychlým a radikálním řešením, stávala se přítěží, kterou nacisté kdykoliv nahradili bezprávím v podobě "zvláštního zacházení" (Sonderbehandlung), stanných soudů, poprav a deportací do koncentračních táborů. Příklad instrumentálního zneužití práva nacisty pro jejich expanzivní plány pak vede k zobecňujícímu závěru, že pojistkou proti zneužití práva k ovládnutí druhých nemůže být pouze právo samo o sobě, ale demokraticky fungující společnost a historická paměť národů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
The thesis deals with the role of the law in the Protectorate of Bohemia and Moravia (1939-1945) during its economic exploitation, Germanisation and categorisation of the population as a prerequisite for an end solution to the so-called Jewish and Czech question in the plans of the Nazis. It focuses on forming this “law of lawfulness”, its content and enforceability and comes to the conclusion that rule-making at that time played an important, above all, organisation-related role in implementing occupation order, however if this was an obstacle to rapid and radical solutions, it became a burden which the Nazis replaced with injustices in the form of special treatment (Sonderbehandlung) of martial law, executions and deportation to concentration camps. An example of the instrumental abuse of the law on behalf of the Nazis to pursue their expansion plans leads us to the general conclusion that to safeguard against abusing the law to control others cannot rely on the law alone, but also requires a democratically functioning society and a conscious historical memory of nations. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Zuzana Pivarčeková 3.46 MB
Download Abstract in czech JUDr. Zuzana Pivarčeková 84 kB
Download Abstract in english JUDr. Zuzana Pivarčeková 83 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 39 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 79 kB
Download Defence's report 167 kB