velikost textu

Protektorát Čechy a Morava: právo nástroj nacistické expanze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Protektorát Čechy a Morava: právo nástroj nacistické expanze
Název v angličtině:
The Protectorate of Bohemia and Moravia: law as an instrument of Nazi expansion
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zuzana Pivarčeková
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
134861
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Protektorát Čechy a Morava, germanizace, kategorizace obyvatelstva, rasové zákony, pronásedování židů, nucená práce, hospodářská exploatace, nacistická represe, stanné právo
Klíčová slova v angličtině:
Protectorate of Bohemia and Moravia, germanisation, racial law, categorisation of the population, persecution of the Jews, forced labour, economic exploitation, Nazi repression, martial law
Abstrakt:
Rigorózní práce se zabývá úlohou práva v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) při jeho hospodářské exploataci, germanizaci a kategorizaci obyvatelstva, jako předpokladu konečného řešení tzv. židovské a české otázky v plánech nacistů. Zaměřuje se na formování tohoto "práva bezpráví", jeho obsah a vynutitelnost a dochází k závěru, že tehdejší normotvorba sehrála důležitou zejména organizátorskou roli při zavádění okupačních pořádků, ale byla-li na překážku rychlým a radikálním řešením, stávala se přítěží, kterou nacisté kdykoliv nahradili bezprávím v podobě "zvláštního zacházení" (Sonderbehandlung), stanných soudů, poprav a deportací do koncentračních táborů. Příklad instrumentálního zneužití práva nacisty pro jejich expanzivní plány pak vede k zobecňujícímu závěru, že pojistkou proti zneužití práva k ovládnutí druhých nemůže být pouze právo samo o sobě, ale demokraticky fungující společnost a historická paměť národů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the role of the law in the Protectorate of Bohemia and Moravia (1939-1945) during its economic exploitation, Germanisation and categorisation of the population as a prerequisite for an end solution to the so-called Jewish and Czech question in the plans of the Nazis. It focuses on forming this “law of lawfulness”, its content and enforceability and comes to the conclusion that rule-making at that time played an important, above all, organisation-related role in implementing occupation order, however if this was an obstacle to rapid and radical solutions, it became a burden which the Nazis replaced with injustices in the form of special treatment (Sonderbehandlung) of martial law, executions and deportation to concentration camps. An example of the instrumental abuse of the law on behalf of the Nazis to pursue their expansion plans leads us to the general conclusion that to safeguard against abusing the law to control others cannot rely on the law alone, but also requires a democratically functioning society and a conscious historical memory of nations. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Pivarčeková 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Pivarčeková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Pivarčeková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB