velikost textu

Trest domácího vězení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trest domácího vězení
Název v angličtině:
House arrest
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Kasalová
Vedoucí:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
134857
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alternativní trest, domácí vězení, elektronický monitoring
Klíčová slova v angličtině:
alternative punishment, house arrest, electronic monitoring
Abstrakt:
Abstrakt Předložená rigorózní práce pojednává o alternativním trestu domácího vězení, který se stal součástí systému trestních sankcí s účinností nového trestního zákoníku od 1.1.2010. Cílem práce je shrnout současnou platnou a účinnou právní úpravu tohoto institutu, vystihnout její nedostatky, zhodnotit aktuální soudní praxi v oblasti ukládání trestu domácího vězení a s ohledem na učiněné závěry navrhnout možná zlepšení současné právní úpravy. Úvodní část práce je rozčleněna do dvou kapitol, které jsou zaměřeny na přiblížení základních, pro zpracované téma stěžejních pojmů, kterými je zejména trest a jeho účel, alternativní trest, restorativní justice a její principy. Pro uvedení do problematiky a objasnění širších souvislostí jsou vysvětlena související témata a instituty, jako trestní teorie, zásady ukládání trestů a trestní systém. Úvodní část práce je zakončena výklady o vývoji alternativního sankcionování v naší právní úpravě a východisky nové kodifikace trestního práva hmotného. Druhá část práce je podrobně zaměřena na problematiku právní úpravy trestu domácího vězení. Je rozčleněna do čtyř kapitol, jejichž cílem je podrobná analýza platné a účinné právní úpravy a následné zhodnocení jejího dopadu na aplikační praxi soudů v oblasti ukládání trestu domácího vězení. Třetí kapitola se zabývá trestem domácího vězení v obecné rovině, když uvádí východiska uzákonění trestu domácího vězení v našem právním řádu a jeho návaznost na právní úpravu tohoto institutu v zákoně č. 117/1852 ř.z., stručně vystihuje jeho podstatu a zmiňuje hlavní problematické aspekty jeho ukládání. Čtvrtá kapitola se podrobně zaměřuje na právní úpravu trestu domácího vězení v trestním zákoníku, následně v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže a v trestním řádu, když se po shrnutí současné platné a účinné právní úpravy a zdůvodnění doposud provedených novelizací kriticky zamýšlí nad efektivitou a vhodností jednotlivých ustanovení s návrhy jejich možných budoucích změn. Zejména poukazuje na problematiku provádění kontroly výkonu trestu domácího vězení, která je aktuálně prováděna výhradně namátkovými kontrolami probačních úředníků bez možnosti elektronického monitorování odsouzených a srovnává vhodnost a efektivnosti sekundární sankce trestu domácího vězení, který byl původně koncipován jako tzv. trest náhradový a aktuálně spočívá v poměrné přeměně trestu domácího vězení v nepodmíněný trest odnětí svobody. Cílem páté kapitoly je přiblížit aplikační praxi soudů při ukládání trestu domácího vězení s poukazem na důvody, které brání užívání tohoto trestu ve větší míře. Obsahem šesté kapitoly je pak komparace naší právní úpravy se zahraniční právní úpravou trestu domácího vězení, se zaměřením na podrobnější srovnání české a slovenské právní úpravy. V závěrečné sedmé kapitole se práce věnuje zhodnocení aktuální hmotněprávní i procesní úpravy trestu domácího vězení a jejích nedostatků s cílem navrhnout náměty de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented thesis deals with the alternative punishment of house arrest, which became the part of the system of criminal sanctions when the new Penal Code came into force on 1st January 2010. The purpose of this thesis is to summarize current valid and effective legislation of this institute, to describe its weaknesses, to evaluate the current judicial experience in imposing the punishment of house arrest and to suggest possible improvements of the current legislation considering the final conclusions. The introductory part of this thesis is divided into two chapters focusing on approaching the basic and the most important terms, especially the term of punishment and its purpose, alternative punishment, restorative justice and its principles. Related subjects such as criminal theory, the principles of sentencing and criminal system are explained to put the issue in a broader context and to clarify them. The first part of this thesis is concluded with the interpretations of the development of alternative punishment in our legislation and the foundations of the new codification of substantive criminal law. The second part of this thesis is focused in detail on the issue of the legislation of the punishment of house arrest. It is divided into four chapters, whose goal is a detailed analysis of valid and effective legislation and subsequent evaluation of its impact on courts in imposing of the punishment of house arrest in practice. The third chapter deals with the punishment of house arrest in general, stating the foundations of enacting the punishment of house arrest in our legislation and its continuity to the regulation of this institute in the Act No. 117/1852 ř.z., briefly describing its principles and mentioning the main problematic aspects of its imposing. The fourth chapter focuses in detail on the legislation of the punishment of house arrest in the Penal Code, then in the Law on Juvenile Justice and in the Criminal Procedure Code, while after the summary of current valid and effective legislation and justification of the amendments made, critically contemplates on the effectiveness and suitability of each provision suggesting possible future changes to these provisions. It points out especially the problem of carrying out the supervising of executing the punishment of house arrest, which is currently carrying out wholly by the checks of probation officers without the possibility of electronic monitoring of the convicts, and compares the suitability and effectiveness of secondary punishment of house arrest, which was originally legitimized as a so-called replacement punishment and currently consists of the relative conversion of house arrest into an imprisonment. The goal of the fifth chapter is to describe the practice of law courts in imposing a punishment of house arrest, referring to the reasons which prevent the use of this punishment to a greater extent. The sixth chapter deals with the comparison of our legislation to the foreign legislation of house arrest focusing on a detailed comparison of the Czech and Slovak legislation. The final seventh chapter of this thesis deals with evaluation of the current substantive and procedural legislation of the punishment of house arrest and its deficits in order to propose suggestions de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Kasalová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Kasalová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Kasalová 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 555 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB