velikost textu

Intristická motivace a prožitek FLOW u žáků základní umělecké školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intristická motivace a prožitek FLOW u žáků základní umělecké školy
Název v angličtině:
Intrinsic Motivation and Flow Experience in Primary Art School Pupils
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Tomáš Komárek
Oponenti:
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Konzultant:
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Id práce:
134705
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
10. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
flow; intrinsická motivace; hudební psychologie; hudební vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
flow; intrinsic motivation; psychology of music; music education
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou prožívání flow a intrinsické motivace u žáků základní umělecké školy (ZUŠ). Cílem výzkumu bylo zjistit, do jaké míry jsou žáci ZUŠ k hudbě vnitřně motivováni, do jaké míry prožívají při hře na hudební nástroj flow a s kterými psychologickými aspekty tento typ prožívání souvisí. Výzkumný soubor tvořili žáci hudebního oboru ZUŠ Trutnov ve věku 11–18 let (N = 108). Data byla získána pomocí tří dotazníků (Dotazník flow, Dotazník učitel a Dotazník motivace). První dva dotazníky byly vytvořeny pro účely této rigorózní práce, Dotazník motivace byl přeložen z anglické verze dotazníku SIMS (The Situational Motivation Scale). Výzkum prokázal, že žáci ZUŠ se domnívají, že zažívají flow relativně velmi často. U většiny sledovaných proměnných se potvrdila statisticky významná souvislost s flow, výsledky ale ukazují, že se jedná o méně těsné vztahy. Výjimkou byl vztah mezi flow a intrinsickou motivací, kde byla prokázána výraznější souvislost. Neprokázalo se, že by prožitek flow žáků ZUŠ souvisel s hrou v hudebních souborech, s rozsahem domácího cvičení, délkou hry na nástroj nebo pohlavím respondentů. Klíčová slova: flow; intrinsická motivace; hudební psychologie; hudební vzdělávání.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with experiencing flow and intrinsic motivation of pupils at Primary Art School. The aim of the research was to find out the following: to what extent are pupils of Primary Art School intrinsically motivated towards music, to what extent the pupils experience flow while playing a musical instrument and what psychological aspects are related to this type of experience. The target group of respondents represented pupils from musical branch at the age from 11 to 18 (N = 108). The data were obtained from three questionnaires (Flow, Teacher, and Motivation Questionnaire). The first two questionnaires were created for the purpose of this thesis. Motivation questionnaire was translated from English version of SIMS questionnaire (The Situational Motivation Scale). The research proved that pupils of Primary Art School think that they experience flow quite often. Most of the observed variables are significantly related to flow, on the contrary the relationship was less close. The exception was a relationship between flow and intrinsic motivation where closer connection was established. It was not proved that flow experience of Primary Art School pupils relates to participation in any musical groups, range of homework, length of playing musical instruments or gender of the respondents. Key words: flow; intrinsic motivation; psychology of music; music education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tomáš Komárek 1.54 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Tomáš Komárek 715 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tomáš Komárek 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tomáš Komárek 7 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 80 kB
Stáhnout Errata PhDr. Tomáš Komárek 90 kB