velikost textu

On the Relationship Between Metaphor and Technology: a Comparative Study on Nanotechnology

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
On the Relationship Between Metaphor and Technology: a Comparative Study on Nanotechnology
Název v češtině:
O vztahu mezi metaforou a technologií: Srovnávací studie nanotechnologie
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Kotlík
Školitel:
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Oponenti:
prof. Bernadette Bensaude Vincent
prof. Kornelia Konrad
Id práce:
134704
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XXSCO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
Nanotechnology, Metaphor, Science and Technology Studies, Media Studies, Discourse Analysis, Policy Analysis
Abstrakt:
Abstrakt Na přelomu tisíciletí dochází ve většině vyspělých zemí k intenzivnímu vývoji nanotechnologií, tj. technologií, které mají precizně definovanou funkčnost na úrovni nanometrů, a od které se odvíjí podstatné, uskutečněné i očekávané změny v průmyslu i medicíně. Na úrovni Evropské politiky se nanotechnologie stávají součástí nadnárodního principu vládnutí (governance), který je nicméně doprovázen malou obeznámeností veřejnosti s přínosy a riziky. Dochází k postupným, ačkoliv právě z těchto důvodů vždy kontroverzním transformacím, kdy aktéři využívají a jsou vystaveni různým komunikačním strategiím. Disertační práce se zaměřuje na analýzu vztahu mezi nanotechnologií a metaforou na rozhraní vědy, politiky a veřejnosti. Ani metafora, ani nanotechnologie nejsou neutrálním zdrojem, ale obě mají významné souvislosti a dopady na strategické úsilí aktérů, kteří je používají. Studie zkoumá reprezentace nanotechnologií v různých (kulturních) kontextech jejich medializace a také poukazuje na izomorfismus, který existuje mezi metaforickou strukturou a vývojem kontroverzí. Teoretická část se zabývá rolí metafor jako sociálních reprezentací nanotechnologií, které jsou výsledkem mnohoúrovňových překladů mezi „tam a tehdy“ (there and then) a „tady a teď“ (here and now). Tyto reprezentace a transformace závisí na společenském, politickém, kulturním a epistemickém kontextu. Jak aktéři (agency) tak i struktury musí být vzaty v úvahu, abychom zachytili konkrétní události, a také trajektorie záležitostí (matters of concern). Metafory ovlivňují překlady nanoúrovně, budoucích očekávání přínosů, rizik a poskytují sémantické spojení s narativními prvky a vyprávěními. Všechny tyto metaforické překlady se ukazují být jak podpůrné, tak restriktivní pro rozvoj nanotechnologií. Data byla sestavena jako specializované (ad hoc) korpusy, pro období let 1999 až 2015. Jedná se zde dohromady o cca. 2000 článků z databází: Web of Science, CORDIS (Evropská komise) a českých, francouzských a britských (tištěných) médií. Integrací konceptuálního přístupu k metafoře v diskurzu (Charteris-Black 2004, Semino 2008) a „aktančního“ modelu vyprávění (Greimas 1987, Cooren 2001) se analýza zaměřila na související vzorce a struktury. Po této studii následovala kritická analýza, která se zaměřila na užití metafor a i jejich nezamýšlené důsledky v rámci dynamiky diskurzu a vývoje kontroverzí kolem nanotechnologií. Hlavní zjištění předložené disertační práce vychází ze čtyř oblastí. (1) Ve studii vědeckého diskurzu (Web of Science) ukazuji, jak se vědecké zákony rozšiřují na společnost prostřednictvím četných překladů kreativní evoluce (příklad Moorova zákona). Argumentuje se, že Mooreův zákon je metaforou, která přenáší představy nanosvěta a implikuje společensko- technickou konvergenci. Kreativní evoluce je diskurzivní formací, která vymezuje také určité možnosti rozvoje. (2) Studie politiky nanotechnologií (CORDIS) odkrývá metafory míst, událostí (minulých i budoucích) a samotných aktérů jako reprezentace moci na kulturně- kognitivní úrovni (jedná se zde o formaci diskurzu, kterou nazývám nano-Orientalismus). Ukazuji, jak si tvůrci politik osvojují metafory a související příběhy jako reprezentace skutečnosti a na jejich základě iniciují akce z pozice kvalifikačních rolí, modelů spolupráce, mobilizace zdrojů a podmínek udělování způsobilosti. (3) Disertační práce sestavuje profily kontroverzí nanotechnologií z českých, francouzských a britských médií, které umožňují zkoumat, jak metafory systematicky zasahují do mechanismů přijetí nanotechnologií. (4) Předložené případové studie pak společně poukazují na tři kapacity metafory: aktivační, generativní a organizační. Tyto kapacity jsou založeny na metaforických konceptech, jsou spojené s narativními strukturami a diskurzivními formacemi. Závěrem je argumentováno, že vztah mezi metaforou a nanotechnologií je paradoxní. Metafory vytvářejí chráněné prostory pro vývoj technologií, ale také představují nástroj, který je využíván při vkládání nejednoznačnosti jako objektivity do zpráv. Tato mediální strategie vytváří podmínky, které zajistí rozmanitost sociálně dostupných příběhů a výkladů. Kapacity metafor a doprovázející zkreslení, sociálně-technická konvergence, ale i množství ontologických režimů jsou základními výzvami pro hodnocení vývoje nanotechnologií.
Abstract v angličtině:
Abstract At the turn of the millennium, the most developed countries began to take interest in nanotechnology, that is, technologies defined by their precise nanometer-level functionality, but also by their substantial, realised, or anticipated changes in industry and medicine. At the European policy level, nanotechnology has become part of the pan-national governance principle, accompanied however by low public awareness of the benefits and risks. Nanotechnology engenders gradual, albeit very controversial transformations where actors adopt various communication strategies. The dissertation presents an analysis of the relationship between metaphor and nanotechnology. Neither metaphor nor nanotechnology is a neutral resource to be freely exploited, but both have significant implications for the strategic efforts of actors who use them. The study has the objective of exploring the social representations of nanotechnology in the various local (cultural) contexts of their medialisation and investigating the isomorphism which exists between metaphorical structures and the evolution of nanotechnology controversies. The theoretical part considers the role of metaphors in constructing social representations of nanotechnology and in translating between there and then and here and now. These representations and transformations depend on multiple contexts—social, political, cultural, and epistemic—where both actors (agents) and structures must to be taken into consideration to give an account of particular events and trajectories of mattering. Metaphors affect, in particular, imaginaries of the nanoscale and future expectations of benefits and risks, and they also provide a semantic link to narrative elements and storytelling. They have proved to be both supportive and restrictive to the development of nanotechnology. The data used in this study ranges between the years 1999 and 2015, using approx. two thousand articles from Web of Science, the European Commission (CORDIS), and Czech, French, and British national (print) media. By integrating two analytical approaches, metaphor-in-discourse (Charteris-Black 2004, Semino 2008) and the ‘actantial’ model of narrative (Greimas 1987, Cooren 2001), the analysis focuses on matters of concern and related metaphorical patterns and structures. Accordingly, the study is followed by a critical approach to the implications of metaphor use and related transformations linked to the dynamic of discourse and nanotechnology development. My contribution falls into four areas. (1) In the study of the Web of Science corpus, I show how scientific laws extend to society through numerous translations of creative evolution (Moore’s law being an example). It is argued that Moore’s law is a metaphor which yields tremendous imaginaries of the nanoworld and implies a sociotechnical convergence. As such, creative evolution is also restrictive of certain development options. (2) The analysis of the science policy (CORDIS) corpus demonstrates that metaphors of locations, events (past and future), and actors are representations of power on the cultural-cognitive level (a discourse formation which I term nano-Orientalism). Addressing how policymakers embrace metaphors and related narratives as true representations of reality reveals how they initiate actions in terms of qualifying roles, collaboration models, mobilisation of resources, grant eligibility conditions, and so on. (3) The dissertation assembles unique profiles of nanotechnology controversies from the Czech, French, and UK mass media, which make it possible to see how metaphors intervene differently into various dispositives of nanotechnology acceptance. (4) The case studies reveal that metaphors have three capacities: activating, generative, and organisational. These are based on metaphorical concepts linked to narrative structures and discursive formations. In conclusion, the relationship between metaphor and nanotechnology is made of paradox. Metaphors create protected spaces for technology development, but they also represent a genuine resource to be exploited by inserting ambiguity as objectivity in reporting. This major media strategy creates conditions which ensure the multiplicity of socially available narratives and interpretations. The metaphor capacities and biases, sociotechnical convergence, and the plurality of ontological regimes are fundamental challenges for the assessment of nanotechnology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Kotlík 6.65 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavel Kotlík 148 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Kotlík 158 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Kotlík 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Bernadette Bensaude Vincent 286 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Kornelia Konrad 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dino Numerato 154 kB