velikost textu

Vznik a historický vývoj 1. ústavní základní školy ve střední Evropě při sanatoriu Františka Hamzy v Luži

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik a historický vývoj 1. ústavní základní školy ve střední Evropě při sanatoriu Františka Hamzy v Luži
Název v angličtině:
Origin and historical development of the First Constitutional Elementary School in Central Europe at the František Hamza Sanatorium in Luže
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Soňa Mikolášková
Oponenti:
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Id práce:
134635
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (RIGO ZS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Skrofulóza, tuberkulóza, historie, léčebna, děti, učitel, škola, příroda, ovzduší, přístup
Klíčová slova v angličtině:
Scrofula, tuberculosis, history, hospital, kids, teacher, school, nature, air, access
Abstrakt:
NÁZEV: Vznik a historický vývoj 1. ústavní základní školy ve střední Evropě při sanatoriu Františka Hamzy v Luži AUTORKA: Mgr. Soňa Mikolášková ABSTRAKT Cílem rigorózní práce je na základě archivních pramenů a literatury zachytit co nejucelenější obraz vzniku a historického vývoje ústavní základní školy při sanatoriu Františka Hamzy v Luži včetně pedagogického přístupu a názorů jejího zakladatele prof. MUDr. Františka Hamzy, učebních osnov, průběhu vyučování a specifik této školy. Tato škola byla 1. ústavní základní školou ve střední Evropě. Teprve později začaly vznikat další při nemocnicích a léčebných zařízeních. Dodnes plní zejména vzdělávací a výchovnou funkci, která má důležitý pozitivní vliv při procesu uzdravování dítěte, protože odpoutává jeho myšlenky od nemoci, bolesti, strachu a pomáhá překonat smutek z odloučení od rodiny. KLÍČOVÁ SLOVA Skrofulóza, tuberkulóza, historie, léčebna, děti, učitel, škola, příroda, ovzduší, přístup
Abstract v angličtině:
TITLE: Origin and historical development of the First Constitutional Elementary School in Central Europe at the František Hamza Sanatorium in Luže AUTHOR: Mgr. Soňa Mikolášková ABSTRACT The aim of the thesis is based on archival sources and literature to capture the most complete picture of the historical development of constitutional fundamental schools, including the pedagogical approach and the ideas of its founder Prof. Francis Hamza MD, the curriculum, the teaching and the specifics of this school. This school was the First Constitutional Elementary School in Central Europe. It only later began to emerge at other schools, hospitals and other medical facilities. And today, the school performs particularly, education and the educational function, which has a significant positive impact on the healing process of the child, because her thoughts move away from illness, pain, fear and are helped to overcome the sadness of separation from the family. KEY WORDS Scrofula, tuberculosis, history, hospital, kids, teacher, school, nature, air, access
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Soňa Mikolášková 6.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Soňa Mikolášková 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Soňa Mikolášková 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Stará, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB