velikost textu

Prodej nemovitostí jako exekuční způsob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prodej nemovitostí jako exekuční způsob
Název v angličtině:
Sale of Real Estate as a method of Execution
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lenka Pilzová
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
134565
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prodej, nemovitost, exekuční řízení
Klíčová slova v angličtině:
sale, real estate, executory proceedings
Abstrakt:
Abstrakt: Téma této práce jsem volila v souvislosti s trvale narůstajícím počtem výkonů rozhodnutí a exekucí a s tím související řadou teoretických i praktických problémů. Práce je zaměřena na prodej nemovitostí, protože z pohledu dlužníka jde o jeden z nejcitelnějších zásahů do jeho vlastnických práv. Celá práce je rozdělena do kapitol podle důležitosti od nejobecnějších náhledů a principů až po podrobné zaměření na každý jednotlivý institut v rámci vybraného tématu. Při psaní jsem také věnovala pozornost zdůraznění rozdílů mezi úpravou současnou a úpravou předcházející. V textu také upozorňuji na rozdíly týkající se dvoukolejnosti řízení vykonávacího s řízením exekučním. Na závěr se dotknu otázek, které se této problematiky také týkají a které nebylo možné zařadit do předcházejícího textu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract: I chose the topic of this thesis in connection with constantly increasing number of court´s execution done on basis of Code of Civil Procedure with execution done by executors on the basis of Code of Execution and plenty of related theoretical and practical problems. The thesis focuses on the sale of real estate because it is one of the most serious intervention to the debtor´s property. This thesis is devided into the chapters according to their importance from the general principles to the detailed views on the institutes within the chosen topic. In my thesis I also analyze the differences between the law in force now and the same law in force earlier. I also point out an issue of the two-way character of court´s execution done on basis of Code of Civil Procedure and execution done by executors on the basis of Code of Execution. At the end I deal with the issues related to the topic of this thesis which I could not put into the text earlier. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lenka Pilzová 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lenka Pilzová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lenka Pilzová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB