velikost textu

Teorie a praxe vzdělávání dospělých v tělesné kultuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie a praxe vzdělávání dospělých v tělesné kultuře
Název v angličtině:
The theory and practice of body culture in the context of andragogy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Alexandra Hrubešová
Oponenti:
doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Id práce:
134552
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANDR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou vztahu vzdělávání dospělých a tělesné kultury. Zaměřuje se na rostoucí roli vzdělávání, zvláště pak dospělých, v současné společnosti a formuluje myšlenku o historické proměně dříve časově a věkově omezeného vzdělávání v současné celoživotní učení. V návaznosti na to charakterizuje kulturu, zejména tělesnou, a její spjatost s celoživotním učením. Tuto spjatost nazírá z historického a teoretického hlediska. Na základě toho zkoumá vztah vzdělávání dospělých a tělesné kultury v rovině obecně teoretické i aktuálně praktické. Význam tohoto zkoumání hodnotí z hlediska možného uplatnění poznatků ze vzdělávání dospělých v tělesné kultuře i případného posílení její společenské funkce.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the relationship of adult´s education and physical culture. It focuses on the growing role of education, especially adults, in contemporary society and formulates the idea of historical transformation of formerly time-and age-limited education in contemporary lifelong learning. In relation to that, the thesis describes the culture, especially the physical, and its link to the lifelong learning. This fact is considered from a historical and a theoretical perspective. Based on that, the thesis examines the relationship of adult´s education and physical culture in the general theoretical and currently practical point of view. The importance of this investigation evaluates for potential adult´s education knowledge application in physical culture and possible social function enhancing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Alexandra Hrubešová 760 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Alexandra Hrubešová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Alexandra Hrubešová 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Malach, CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 635 kB