velikost textu

Společné oddlužení manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné oddlužení manželů
Název v angličtině:
Common debt discharge procedure of spouses
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Blažej
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
134505
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úpadek, oddlužení, společné oddlužení manželů
Klíčová slova v angličtině:
bankruptcy, debt discharge procedure, common debt discharge procedure of spouses
Abstrakt:
Abstrakt Práce analyzuje institut společného oddlužení manželů. Popsán je celý proces oddlužení s tím, že jsou zdůrazněny procedurální odlišnosti při společném oddlužení obou manželů. Práce definuje náležitosti insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení. Pozornost je rovněž věnována podmínkám přípustnosti oddlužení, tedy problematice (ne)přípustnosti oddlužení pro podnikatele, posuzování nepoctivého záměru a minimální zákonné hranice 30 % uspokojení pohledávek věřitelů. Práce také popisuje legislativní změny, ke kterým došlo od 1. ledna 2014 s účinností revizní novely a nového občanského zákoníku. Pozornost je také věnována problematice forum shoppingu a srovnání slovenské a české právní úpravy oddlužení.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis analyzes institute of common debt discharge procedure of spouses. The whole procedure of debt discharge by highlighting the specifics of the debt discharge procedure of the community property is described. The thesis defines requirements of insolvency petition and the petition for permission of debt discharge. Attention is also paid to the conditions of admissibility of debt discharge, therefore the issue of (in)admissibility of debt discharge for entrepreneurs, assessment of bad faith and the minimum legal threshold of 30 % satisfaction of creditors' claims. The thesis also describes legislative changes that came into the force in 1st January 2014, namely the revision amendment of Insolvency Act and new Civil Code Act. Attention is also paid to issue of forum shopping and comparison of Slovak and Czech legal regulation of debt discharge procedure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Blažej 849 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Blažej 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Blažej 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB