velikost textu

Oddlužení v režimu společného jmění manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oddlužení v režimu společného jmění manželů
Název v angličtině:
Discharge of debts in case of community property
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michal Tomáš
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
134503
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oddlužení, dlužník, společné jmění manželů
Klíčová slova v angličtině:
discharge of debts, debtor, community property
Abstrakt:
Abstrakt: Oddlužení představuje v českém právním řádu relativně nový institut a při jeho aplikaci stále vzniká řada otázek a nejasností. V naší práci jsme se zaměřili především na situace, kdy se oddlužení dotýká společného jmění manželů. To znamená jednak na společné oddlužení manželů a jednak na oddlužení dlužníka, který má manžela, jenž se insolvenčního řízení neúčastní. Zaměřujeme se také také na osobní působnost oddlužení, když zejména není jasné, zda oddlužení může využít i podnikatel, či nikoli. Dále poukazujeme na to, že současný insolvenční zákon neobsahuje institut společného oddlužení manželů, který je výtvorem insolvenčních soudů a jeho aplikace v praxi tak není jednotná. Stejně tak není jasné, jak se dotkne insolvenční řízení jednoho z manželů druhého manžela, který není účastníkem insolvenčního řízení a jaký dopad bude mít insolvenční řízení na společné jmění manželů. Řešíme také problém, jak přihlašovat pohledávky za manželi a jak tyto přihlášené pohledávky přezkoumat, když ani to insolvenční zákon neupravuje a judikatura není jednotná, či chybí. Mezerovitá právní úprava a mnohdy rozporná soudní judikatura má bezpochyby negativní vliv na právní jistotu dlužníků, manželů, kteří si nemohou být jisti, jaký vliv bude mít zahájené insolvenční řízení na jejich společné jmění manželů. V této práci upozorňujeme na nedostatky současné právní úpravy a judikatury a pokoušíme se také navrhnout vlastní řešení v případě, kdy do oddlužení vstupuje společné jmění manželů, ať již za situace, kdy insolvenční řízení je vedeno s oběma manželi, či pouze s jedním z nich. V práci také pracujeme s navrhovanou novelou insolvenčního zákona, která je v současné době projednávána Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, a která mnoho ze současných problémů řeší, když například výslovně zakotvuje institut společného oddlužení manželů.
Abstract v angličtině:
Abstract: Discharge of debts in case of community property Debt discharge is in Czech legal order relatively new legal institution and its application still gives rise to a number of questions and doubts. This work primarily focuses on situations when the discharge of debt concerns the community property. It means on one side the common discharge of spouses and on other hand discharge of debts of married debtor, whose spouse did not petitioned to permit debt discharge. We also concentrate on personal scope of debt discharge institution, mainly because it is not clear, whether the entrepreneur can also take advantage of debt discharge, or not. Further we would like to point out that present valid and effective articulation of the Insolvency Act does not include institution of common debt discharge of spouses, which has been created by insolvency courts but its application has not been unified. It is also not clear how would be the spouse of debtor who filed a petition to permit debt discharge and their community property affected by the discharge procedure, when the spouse of the debtor is not party to a case. We also deal with a problem, how should creditors file the applications of the receivables against the spouses and how to review these receivables, when the statutory regulations are missing and the case law is either inconsistent or does not exist. Imperfect statutory regulations and often contradictory case law undoubtedly has a negative impact on legal safeguard of debtors, spouses, who can not predict the consequences of the opening of insolvency procedures on their community property. In this dissertation we highlight deficiency in actual statutory regulations and case law and we try to propose a solution of problems when the debt discharge concerns the community property either in the case of individual discharge of spouse or in the case of common discharge of spouses. We also take into account proposed amendment to the Insolvency Act, which is currently being discussed by the Parliament of the Czech Republic and which solves many of the current problems by incorporating the new institution of common discharge of spouses to the national legal order.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michal Tomáš 837 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michal Tomáš 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michal Tomáš 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB