velikost textu

Informace o znakovém jazyce v zahraničních a českých úvodech do studia jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informace o znakovém jazyce v zahraničních a českých úvodech do studia jazyka
Název v angličtině:
Information about Sign Language in Czech and Foreign Introductions to Linguistics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Hozová
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Id práce:
134491
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
informace o znakovém jazyce; české a zahraniční úvody do studia jazyka; znakový jazyk
Klíčová slova v angličtině:
information about sign languages; Czech and foreign introductions to language and linguistics; sign language
Abstrakt:
Abstrakt Cílem bakalářské práce je shrnutí informací o znakových jazycích z českých a anglických úvodů do studia jazyka. Práce se věnuje popisu vybraných publikací, konkrétně poznatků o znakových jazycích v nich obsažených. Dále popisuje rozdíly v rozsahu informací o znakových jazycích ve sledovaných publikacích, nalezené poznatky týkající se znakových jazyků shrnuje a porovnává informace o znakových jazycích v česky a anglicky psaných úvodech do studia jazyka. Klíčová slova: přirozený jazyk, znakový jazyk, americký znakový jazyk, parametry znaků, neslyšící lidé, osvojování jazyka
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the bachelor thesis is a summary of informations about sign languages in Czech and English introductions to the study of language. This thesis analises each linguistic book focusing on informations about sign languages, which those books included. Furthermore it focuses on the description of differences in the extent of informations about sign languages in the monitored publication. It also summarizes found informations concerning sing languages and compares informations about sign languages included in Czech and English introductions to the study of language. Keywords: natural language, sign language, American sign language, sign language primes, Deaf people, first language acquisition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Hozová 850 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Hozová 241 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Hozová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Klára Richterová 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB