velikost textu

Nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách ve světle směrnice Rady Evropské unie č. 93/13/EHS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách ve světle směrnice Rady Evropské unie č. 93/13/EHS
Název v angličtině:
Unfair terms in consumer contracts in the scope of the Council directive 93/13/EEC
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Bc. Petr Fabian
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
134456
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Směrnice, Nepřiměřené podmínky, Občanské právo
Klíčová slova v angličtině:
Directive, Unfair terms, Civil Law
Abstrakt:
Abstrakt – Český jazyk Nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách ve světle směrnice Rady Evropské unie č. 93/13/EHS Ochrana spotřebitele před nepřiměřenými podmínkami ve spotřebitelských smlouvách byla do našeho právní řádu zavedena transpozicí směrnice Rady č. 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. V České republice nebyla ochrana spotřebitele proti nepřiměřeným podmínkám do dne vstupu České republiky do Evropské unie nijak právně regulována. Cílem této práce bylo nejprve zhodnotit klady a zápory směrnice Rady č. 93/13/EHS. Následně se tato práce zabývá podrobnou analýzou transpozice této směrnice do právního řádu České republiky. Co se otázek de lege ferenda týče, z tohoto úhlu pohledu práce především navrhuje způsob odstranění nedostatků směrnice Rady č. 93/13/EHS a nedostatků úpravy nepřiměřených podmínek v platném českém občanském zákoníku. V případě nového občanského zákoníku se práce zabývá především otázkami souladu nového občanského zákoníku s platnou směrnicí Rady č. 93/13/EHS a také se zabývá budoucím vývojem spotřebitelského práva na půdě Evropské unie. Tato práce také srovnává způsob transpozice směrnice Rady č. 93/13/EHS v České republice se způsobem transpozice této směrnice v Portugalsku. Z právní úpravy nepřiměřených podmínek v Portugalské republice čerpá práce další inspiraci pro navrhované změny v regulaci nepřiměřených podmínek v českém občanském právu .
Abstract v angličtině:
Abstrakt – Anglický jazyk Unfair terms in consumer contracts in the scope of the Council Directive 93/13/EEC The protection of consumer against unfair terms in consumer contracts was enacted to our legal order by the transposition of the Council Directive 93/13/EEC, on unfair terms in consumer contract. Until the day of the entry of the Czech Republic to the European Union, there was no legal regulation of the unfair terms in the Czech Republic. Firstly, the aim of this thesis was to evaluate the pros and cons of the Council Directive 93/13/EEC. Consequently this thesis deals with the detailed analysis of the transposition of the directive to the legal order of the Czech Republic. As for the questions de lege ferenda, from this point of view thesis proposes the way of elimination of the lacks of the Council Directive 93/13/EEC and the lacks of the regulation of unfair terms in the valid Czech Civil Code. In the case of the new Civil Code the thesis deals mainly with the questions of conformity of the new Civil Code to the valid Council Directive 93/13/EEC and also deals with the future evolution of the consumer law at the level of the European Union. This thesis also compares the way of transposition of the Council Directive 93/13/EEC in the Czech Republic with the way of transposition of this directive in Portugal. From the legal regulation of unfair terms in the Portuguese Republic the thesis derives other inspiration to proposed changes in the regulation of unfair terms in the Czech civil law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Bc. Petr Fabian 968 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Bc. Petr Fabian 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Bc. Petr Fabian 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB