velikost textu

Geneticky modifikované buněčné vakcíny proti bcr-abl-transformovaným buňkám

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geneticky modifikované buněčné vakcíny proti bcr-abl-transformovaným buňkám
Název v angličtině:
Gene Modified Cellular Vaccines against bcr-abl-transformed Cells
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Martina Petráčková
Id práce:
134285
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt dizertační práce Geneticky modifikované buněčné vakcíny proti bcr-abl- transformovaným buňkám V naší laboratoři se zabýváme vývojem terapeutických vakcín proti chronické myeloidní leukémii (CML). Používáme myší modelový systém s buňkami B210 a 12B1 transformovanými fúzním genem bcr-abl. Oboje buňky mají charakter nezralých B- lymfocytů, exprimují protein BCR-ABL a indukují u myší po intravenózním podání nemoc podobnou leukémii. Buňky 12B1 vyvolávají navíc po subkutánním (s.c.) podání solidní nádory charakteru lymfomu. V naší laboratoři bylo vyvinuto již několik typů experimentálních vakcín proti bcr-abl-transformovaným buňkám. Jelikož se zjistilo, že protein BCR-ABL nenese imunodominantní epitop, naše pozornost se zaměřila na vývoj buněčných vakcín, které mohou vyvolat imunitní reakci proti celému komplexu nádorových antigenů. Cílem předložené dizertační práce bylo připravit buněčné vakcíny odvozené od buněk B210 a 12B1, které budou exprimovat IL-2 nebo GM-CSF nebo IL-12, a testovat je na myším BALB/c modelu. Pro transfekci těchto buněk byla zvolena a optimalizována metoda elektroporace. Všechny buněčné linie odvozené od buněk B210, sekretující IL-2 nebo GM- CSF nebo IL-12, byly neonkogenní. Onkogenní potenciál buněk 12B1 produkujících IL-2 byla významně snížená a zvířata, která neonemocněla po jejich inokulaci, byla z velké většiny chráněna před čelenží mateřskými buňkami 12B1. Buňky 12B1 produkující GM-CSF si zachovaly svůj onkogenní potenciál a kromě příznaků leukémie a růstu nádorů byla u myší zjištěna rozsáhlá orgánová poškození a akumulace MDSC ve slezinách. Když se porovnával patogenní efekt klonů s různou produkcí GM-CSF, byla pozorována přímá souvislost mezi jejich patogenitou a mírou produkce GM-CSF. Pro testování imunogenního potenciálu byly modifikované buňky B210 použité jako živé vakcíny a modifikované buňky 12B1 byly inaktivovány γ-zářením. Imunizované myši byly s.c. čelenžovány buňkami 12B1. Všechny vakcíny z buněk produkujících cytokiny vykazovaly vyšší imunogenní potenciál než mateřské buňky. V imunizačním schématu pokusu byly u obou typů buněk nejvíce efektivní vakcíny sekretující GM-CSF. Buňky B210 produkující IL-2 měly nejlepší terapeutický efekt, obzvlášť pokud se jejich podání kombinovalo s chemoterapií.
Abstract v angličtině:
Abstract of PhD. Thesis Gene Modified Cellular Vaccines against bcr-abl-Transformed Cells In our laboratory we are focused on the development of therapeutic vaccines against chronic myeloid leukaemia (CML), using as a model system mouse bcr-abl-transformed B210 and 12B1 cells. Both these cells are of early B-cell lineage, express BCR-ABL protein and induce leukaemia after i.v. inoculation; the 12B1 cells also induce solid lymphoma-like tumours after s.c. inoculation. Several types of experimental vaccines directed against these bcr-abl-transformed cells were developed in our laboratory. Since it has been recognized that BCR-ABL protein does not carry the immunodominant epitope, our attention switched to the development of cell-based vaccines that are capable of inducing immune responses against a whole complex of tumour-associated antigens. The present work describes studies on experimental cellular vaccines based on the B210 or 12B1 cells, gene-modified to express either IL-2 or GM-CSF or IL-12. For the transfection of these cells, an optimised electroporation method was used. The vaccines were tested in our mouse BALB/c model. All the cell lines derived from B210 cells secreting IL-2, GM-CSF or IL-12 were non-oncogenic. The oncogenicity of the IL-2 producing 12B1 sublines was reduced and most of the animals, which did not develop tumours after administration of these cells, were found resistant to the challenge with the parental cells. On the other hand GM-CSF secreting 12B1 cells maintained their oncogenic potential. In addition to leukaemia and solid tumours, they also induced extensive pathological changes in several organs and accumulation of MDSC in spleens. When testing the effects of cell clones markedly differing in the production of GM-CSF, it became apparent that the pathogenicity was directly related to the extent of the cytokine production. For immunogenicity assays, B210 gene-modified cells were used as live vaccines, while the cell lines derived from 12B1 cells were inactivated by γ-radiation. The immunized animals were challenged s.c. with 12B1 cells. All the cytokine secreting vaccines have higher immunogenic potential than the parental cells. In the immunization/challenge experiments the most efficient vaccines were those secreting GM-CSF. As concerns immunotherapeutic potential, the most favourable results were achieved with the B210 cells secreting IL-2, especially when their administration was combined with chemotherapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martina Petráčková 3.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martina Petráčková 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martina Petráčková 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 497 kB