text size

Ikonografie v utrakvistické teologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Ikonografie v utrakvistické teologii
Titile (in english):
Iconography in Ultraquist Theology
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Milena Bílková
Supervisor:
Prof. David R. Holeton, Ph.D., Th.D.
Opponents:
doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc.
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Thesis Id:
134110
Faculty:
Hussite Theological Faculty (HTF)
Department:
Kabinet starokatolické církve (28-14)
Study programm:
Theology (P6141)
Study branch:
Hussite Theology (HTD)
Degree granted:
Th.D.
Defence date:
24/09/2007
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Milena Bílková Ikonografie v utrakvistické teologii Utrakvismus, český náboženský proud 15. a 16. století, se vyznačoval teologickými specifiky, která se odrazila také v umění utrakvistické církve. Existuje několik specifických námětů, které opravňují k užití pojmu utrakvistická ikonografie. Jedná se především o zobrazení Jana Husa jako světce. Jeho atributem se spolu s popravčí hranicí stala i (původně degradující) kacířská čepice. Laický kalich, hlavní teologický rys utrakvismu, byl zobrazován v různých kontextech a na různých místech, ačkoli jeho zdůraznění nebylo pravidlem. Dalšími tématy utrakvistické ikonografie jsou přijímání pod obojí dospělými i dětmi, smrt Jeronýma Pražského a kutnohorských mučedníků, obrazy Žižky a obrazové antiteze.
Abstract:
Milena Bílková Ikonografie v utrakvistické teologii Iconography in Ultraquist Theology Utraquism, a Czech religious movement of 15th and 16th centuries, was characterized by a number of theological specifics which also found their reflection in the art of the Utraquist church. There are several particular motifs that enable us to speak about Utraquist iconography. These motifs include depictions of Jan Hus as a saint with his attributes the heretic’s hat (originally a sign of degradation) and the stake. The lay chalice, the most visible theological feature of Utraquism, was depicted in various contexts and places, although its emphasis was not a rule. Other topics of Utraquist iconography are communion sub utraque to both infants and adults, the martyrdom of Jerome of Prague and the Martyrs of Kutná Hora, depictions of Žižka as well as pictorial antithesis of the “old” and “new” church.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Milena Bílková 38.76 MB
Download Abstract in czech Mgr. Milena Bílková 27 kB
Download Abstract in english Mgr. Milena Bílková 6 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Milena Bílková 195 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. 30 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 43 kB
Download Defence's report Doc.PhDr. Vilém Herold, CSc. 61 kB