velikost textu

Ikonografie v utrakvistické teologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ikonografie v utrakvistické teologii
Název v angličtině:
Iconography in Ultraquist Theology
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Milena Bílková
Školitel:
Prof. David R. Holeton, Ph.D., Th.D.
Oponenti:
doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc.
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Id práce:
134110
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
Kabinet starokatolické církve (28-14)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Milena Bílková Ikonografie v utrakvistické teologii Utrakvismus, český náboženský proud 15. a 16. století, se vyznačoval teologickými specifiky, která se odrazila také v umění utrakvistické církve. Existuje několik specifických námětů, které opravňují k užití pojmu utrakvistická ikonografie. Jedná se především o zobrazení Jana Husa jako světce. Jeho atributem se spolu s popravčí hranicí stala i (původně degradující) kacířská čepice. Laický kalich, hlavní teologický rys utrakvismu, byl zobrazován v různých kontextech a na různých místech, ačkoli jeho zdůraznění nebylo pravidlem. Dalšími tématy utrakvistické ikonografie jsou přijímání pod obojí dospělými i dětmi, smrt Jeronýma Pražského a kutnohorských mučedníků, obrazy Žižky a obrazové antiteze.
Abstract v angličtině:
Milena Bílková Ikonografie v utrakvistické teologii Iconography in Ultraquist Theology Utraquism, a Czech religious movement of 15th and 16th centuries, was characterized by a number of theological specifics which also found their reflection in the art of the Utraquist church. There are several particular motifs that enable us to speak about Utraquist iconography. These motifs include depictions of Jan Hus as a saint with his attributes the heretic’s hat (originally a sign of degradation) and the stake. The lay chalice, the most visible theological feature of Utraquism, was depicted in various contexts and places, although its emphasis was not a rule. Other topics of Utraquist iconography are communion sub utraque to both infants and adults, the martyrdom of Jerome of Prague and the Martyrs of Kutná Hora, depictions of Žižka as well as pictorial antithesis of the “old” and “new” church.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milena Bílková 38.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milena Bílková 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milena Bílková 6 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Milena Bílková 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc.PhDr. Vilém Herold, CSc. 61 kB