velikost textu

Investigation of residual stresses and deformation mechanisms of magnesium-based composites by means of neutron diffraction and acoustic emission methods

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Investigation of residual stresses and deformation mechanisms of magnesium-based composites by means of neutron diffraction and acoustic emission methods
Název v češtině:
Studium reziduálních napětí a deformačních mechanismů kompozitů na bázi hořčíku pomocí metod neutronové difrakce a akustické emise
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Gergely Farkas
Školitel:
doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Ferdinand Dobeš, CSc.
Quang Chinh Nguyen
Konzultanti:
RNDr. Petr Lukáš, CSc.
prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Id práce:
133966
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
kompozity na bázi hořčíku, reziduální napětí, neutronová difrakce, akustická emise
Klíčová slova v angličtině:
magnesium-based composites, residual stresses, neutron diffraction, acoustic emission
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem této práce je studium mechanických vlastností kompozitů na bázi hořčíkových slitin (AX41) vyztužené krátkými Saffilovými vláknami. Byly zkoumány dva typy vzorků: s rovinou vlákna rovnoběžnou resp. kolmou na osu namáhání. V obou případech byly provedeny tlakové zkoušky v teplotním oboru 23 - 200 °C. Deformační testy byly doprovázeny měřením akustické emise a neutronové difrakce. Obě metody poskytují informace o probíhajících deformačních mechanismech. Mikrostruktura deformovaných vzorku byla pozorovaná metodami SEM a EBSD za účelem potvrzení výsledků ND a AE. Vnitřní deformační pole v materiálu bylo předpovězeno numerickým FEM modelem a porovnáno s naměřenými experimentálními hodnotami.
Abstract v angličtině:
Abstract: The objective of this thesis is to study the mechanical properties of magnesium-based composite (AX41) reinforced by short Saffil fibers. Two type of samples have been investigated: fiber plane parallel respective perpendicular to the loading axis. In both case compression tests were performed in temperature range from 23°C to 200°C. Deformation test were completed by acoustic emission and neutron diffraction measurement. Both methods provide information about the ongoing deformation mechanisms. Microstructure of deformed sample was investigated by SEM and EBSD methods in order to confirm the ND and AE results. The internal strain field in the material was predicted with numerical FEM and compared with the observed experimental values.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gergely Farkas 8.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gergely Farkas 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gergely Farkas 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Ferdinand Dobeš, CSc. 473 kB
Stáhnout Posudek oponenta Quang Chinh Nguyen 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 212 kB