velikost textu

Počítačový program jako zaměstnanecké dílo a jeho specifika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Počítačový program jako zaměstnanecké dílo a jeho specifika
Název v angličtině:
Computer program as an Employee work and its specifics
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ondřej Kmoch
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
133940
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autorské právo Počítačový program Zaměstnanecké dílo
Klíčová slova v angličtině:
Copyright Computer program Employee work
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem této rigorózní práce je počítačový program jako zaměstnanecké dílo a jeho specifika. Cílem této práce je především popsat a shrnout českou právní úpravu tzv. zaměstnaneckého díla v autorském zákoně, je-li takovým dílem počítačový program, včetně jejího historického vývoje. Práce také obsahuje postřehy autora z relevantní smluvní praxe. Na úvod této práce je vysvětlen pojem „počítačový program“ a jeho využití v platné právní úpravě, a dále pak jsou vysvětleny základní pojmy autorského práva, které souvisí s řešenou problematikou, a to „autorské dílo a jeho vznik“, „autorství“, „obsah práva autorského“, „dispozice s obsahem práva autorského“ apod. Následně je zmíněn stručný exkurz k databázím a jejich autorsko-právní ochraně. Další části této práce se již soustředí na stěžejní autorské dílo této práce, kterým je počítačový program, přičemž nejprve je obsažen exkurz do vývoje právní ochrany počítačového programu jako autorského díla, který je následován exkurzem do mezinárodní a komunitární právní úpravy počítačového programu jako autorského díla. Poté je detailně rozebráno ustanovení autorského zákona obsahující zaměstnanecké dílo, na které navazuje kapitola zmiňující některé praktické zkušenosti autora se smluvní úpravou reflektující mj. i otázky autorko-právní, včetně těch, které se týkají počítačových programů jako děl zaměstnaneckých. Další kapitola se věnuje ochraně práv k počítačovému programu a možným postihům neoprávněného zásahu do něj. Své důležité místo v této práci rovněž má i srovnání řešené problematiky se zahraničními právními úpravami, přičemž byly zvoleny, jak právní úpravy naší právní úpravě bližší (např. Slovensko), tak právní úpravy, které vycházejí z odlišného pojetí autorských práv (např. USA). A v závěru jsou pohledem autora zmíněna mj. i některá negativa dotčené právní úpravy v České republice.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is focused on the topic of the computer program as an employee work and its specifics. The aim of this thesis is mainly describing and summarizing the Czech legislation of the employee work in the Copyright act if such work is the computer program including its history. The thesis also contains the author’s remarks with respect to the relevant contractual practice. In the introductory passage of this thesis there is an explanation of the basic term “computer program” and its usage in the Czech legislation together with the explanation of the basic terms regarding the copyright such as “author work and its origin”, “authorship”, “content of copyright”, “disposition of the content of copyright” etc. Then there is a short excursion to the databases and their copyright protection. The following parts of this thesis focus on the crucial author’s work which is the computer program wherein is included the excursion to the history of the copyright protection of the computer program as the author’s work followed by the excursion to the international and the European regulation of the computer program as the author’s work. Then the relevant provision of the Czech regulation regarding the employee work is discussed in detail which is followed by a chapter containing some of the author’s practical experience with the contracts reflecting among others the copyright aspects including such related to the computer programs being the employee works. The following chapter focuses on the protection of the rights related to the computer program and on the penalties for the breach of the right related to the computer program. The comparison of the Czech legislation of the subject matter with the foreign legislations has its own important role in this thesis wherein it contains the legislations closer to Czech legislation (e.g. Slovak republic) and also the legislations that are based on different conception of the copyright (e.g. USA). And at the end of the thesis author also mentions some negatives of the relevant Czech legislation from his prospective.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Kmoch 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Kmoch 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Kmoch 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB