velikost textu

Personalizované poměrné zastoupení na Novém Zélandu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Personalizované poměrné zastoupení na Novém Zélandu
Název v angličtině:
Mixed member proportional representation in New Zealand
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Matěj Trávníček
Oponenti:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Jakub Šedo
Id práce:
133931
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
volební systém, Nový Zéland, referendum, reforma, personalizované poměrné zastoupení, systém prvního v cíli, navrstvení, alternativní hlasování, systém jednoho přenosného hlasu, politické strany, stranický systém, politický systém, volby
Klíčová slova v angličtině:
electoral system, voting method, New Zealand, referendum, mixed member proportional, first past the post, supplementary vote, alternative vote, single transferable vote, political parties, party system, political system, elections
Abstrakt:
Práce pojednává o volebním systému pro volby Sněmovny reprezentantů Nového Zélandu. V úvodní části stručně představuje politický systém Nového Zélandu. Následně zkoumá současnou podobu volebního designu, jeho genezi a dopady přechodu od systému prvního v cíli k systému personalizovaného poměrného zastoupení. Koncentruje se na jednotlivé složky volebního systému, usiluje identifikovat jeho problematická místa a ve stručnosti představuji alternativní návrhy volebního systému předložené voličům v referendech. Práce užívá metod volebních studií, zejména kvantitativního měření vlastností volebního systému a stranické struktury Sněmovny reprezentantů. Zavedení systému personalizovaného poměrného zastoupení vedlo k návratu k velmi proporčním volebním výsledkům, k nárůstu počtu relevantních stran a tím následně i ke vzniku praxe koaličních menšinových vlád. Zároveň přechod k personalizovanému poměrnému zastoupení, který se udál po rozhodnutí v referendech, pomohl vyřešit určitou krizi vnímání politiky související s předchozím systémem prvního v cíli. V současné době je v otázkách volebního systému na Novém Zélandu velký důraz kladen na odbornost diskuse, široké zapojení veřejnosti a naopak nízké zapojení politických stran. Aktuálně prochází volební systém revizí, jejímž cílem je dále zlepšit jeho fungování.
Abstract v angličtině:
The thesis is about New Zealand House of Representatives electoral system. In introductory part is briefly presented the political system of New Zealand. Then is currently used electoral system, its genesis and impacts of transition from the first past the post to mixed member proportional system researched. Thesis is in its effort focusing on segments of electoral system and trying to identify its problematic points and to introduce alternative electoral system proposed to the electors in referenda. The thesis is using the electoral studies methods, especially quantitative measuring of attributes of electoral system and party structure within the House of Representatives. Implementation of mixed member proportional electoral system returned New Zealand towards highly proportional electoral results and raised the number of relevant political parties and thus created the praxis of coalition and minority cabinets. Transition to mixed member proportional electoral system, which occurred as a result of referenda, also helped to solve a certain crisis of polity perception connected to first past the post system, which was that time in use. In New Zealand there is currently a high emphasis on expertise and public involvement in the matters of electoral system and contrary only a small part is played by political parties. These days the electoral system is being reviewed with an effort to improve further its functioning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Matěj Trávníček 1.62 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Matěj Trávníček 603 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Matěj Trávníček 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Matěj Trávníček 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jakub Šedo 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.65 MB