velikost textu

Proměna obrazu Sovětského svazu v protektorátním denním tisku na příkladu srovnání dobových mediálních obsahů z přelomu srpna a září 1939 a přelomu června a července 1941

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměna obrazu Sovětského svazu v protektorátním denním tisku na příkladu srovnání dobových mediálních obsahů z přelomu srpna a září 1939 a přelomu června a července 1941
Název v angličtině:
How changed the image of the Soviet Union in the protectorate daily press-comparison of the contemporary media contents in August-September 1939 and June-July 1941
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Lenka Lysoňková
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Robert Krejcar
Id práce:
133925
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Proměna obrazu Sovětského svazu v protektorátním denním tisku na příkladu srovnání dobových mediálních obsahů z přelomu srpna a září 1939 a přelomu června a července 1941“ pojednává o způsobu, jakým protektorátní periodika informovala o paktu Ribbentop-Molotov a později o německé invazi do Sovětského svazu. Na příkladě těchto událostí a jejich reflexe v protektorátním denním tisku lze demonstrovat, jak pružně protektorátní propaganda reagovala na aktuální politický kurz. Pro účely práce byly zvoleny čtyři deníky: Polední list, Večerní České slovo, Venkov a Lidové noviny, které byly zkoumány ve dvou časově ohraničených obdobích, a to od 23. 8. 1939 do 27. 9. 1939 a od 16. 6. 1941 do 14. 7. 1941. Metodou práce je historická srovnávací analýza, která postihuje proměnu postojů protektorátní propagandy v závislosti na historickém kontextu, a sémiotická analýza, která se zabývá dobovým mediálním diskurzem a odhaluje udržovanou ideologii na úrovni znakových systémů.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis "Change of the Soviet Union image in the protectorate press based on comparison of the media content from the turn of August/September 1939 and June/July 1941" deals with the manner in which the protectorate newspapers informed about the Ribbentop-Molotov Pact and later about the German invasion of the Soviet Union. The examples of these events and their reflection in the Protectorate press demonstrate how flexibly the protectorate propaganda responded to the current political line. For the purposes of the thesis, there have been selected four newspapers: Polední list, Večerní České Slovo, Lidové noviny and Venkov. These periodicals were examined in two time-bound periods, from 23rd August till 27th September 1939 and from 16th June till 14th July 1941. The methodology used is a historical comparative analysis, which discusses the transformation of Protectorate propaganda attitudes in the dependence on the historical context, and semiotic analysis, which deals with period media discourse and reveals ideology sustained on the level of sign systems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lenka Lysoňková 9.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lenka Lysoňková 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lenka Lysoňková 13 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Robert Krejcar 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 557 kB