velikost textu

Economic Aspects of Remittances and Migration: Case Study of Ukraine and the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Economic Aspects of Remittances and Migration: Case Study of Ukraine and the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Blanka Weyskrabová
Vedoucí:
PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petra Luňáčková
Id práce:
133884
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Migrace, pracovní migrant, remitence, Produktivní využití, Potenciály remitencí
Klíčová slova v angličtině:
Migration, Labour Migrant, Remittances, Productive use, Potentials of remittances
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce si klade za cíl splnění dvou úkolů. Nejprve se snaží poskytnout přehled migračních trendů a jejich postavení v ekonomických teoriích s tím, že speciální pozornost je zaměřena na problematiku remitencí a jejich vlivů. Odborná literatura se nicméně neshoduje na vlivu migrace a remitencí na zdrojové a cílové země, proto se výzkum v této oblasti jeví jako opodstatněn. Druhým cílem práce je analýza migrace a remitenčních toků mezi Ukrajinou a Českou republikou s využitím primárních dat z Projektu ukrajinské migrace (UMP). Na základě výsledků empirické analýzy bylo zjištěno, že remitence jsou determinovány zejména demografickými charakteristikami a úrovní příjmu na straně migranta i domácností přijímajících remitence, což může být chápáno jako altruistický motiv. Dále bylo zjištěno, že remitence neproudí přímo do spotřeby domácností. Na druhou stranu ale nemají vliv ani na produktivní výdaje domácností. Poznatky práce přispívají k celkové diskuzi a hloubce poznání v oblasti remitencí a mohou sloužit i jako návrhy pro formování migrační politiky.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is driven by two main objectives. The first one is to provide a general overview of migration in economic theory with a specific focus on remittances and their aspects and impacts. We found that there is no clear consensus about effects of migration and remittances on source and target countries and thus further research is justified. The second aim of the thesis is to analyse migration and remittances between Ukraine and the Czech Republic using primary data from survey questionnaires collected by the Ukrainian Migration Project (UMP). According to our findings, remittances are determined mostly by demographic characteristics and levels of income on both the sending and receiving side, implying their altruistic origin. More importantly, it was not confirmed that remittances are channelled primarily into consumption. On the other hand, remittances do not influence productive spending of households either. These findings contribute to the overall discussion in the area of remittances and may suggest some policy implications.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Blanka Weyskrabová 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Blanka Weyskrabová 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Blanka Weyskrabová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Luňáčková 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.07 MB