velikost textu

Další vzdělávání gymnaziálních učitelů geografie v Karlovarském kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Další vzdělávání gymnaziálních učitelů geografie v Karlovarském kraji
Název v angličtině:
Further education of secondary-grammar-school geography teachers in Karlovy Vary region
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Eva Fenklová
Id práce:
133839
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie pro střední školy (UNZ)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
28. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje dalšímu vzdělávání gymnaziálních učitelů geografie v Karlovarském kraji. Problematika byla podrobně studována prostřednictvím provedeného kvalitativního výzkumu formou mnohonásobné případové studie – kvalitativní analýzy polostrukturovaných rozhovorů s osobami, které mají úzkou souvislost s dalším vzděláváním ve zkoumaném území. Realizovaný kvalitativní výzkum přináší širokou škálu dat týkajících se přístupu vedení škol a samotných gymnaziálních učitelů geografie k dalšímu vzdělávání, možností dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji i následného transferu jeho výsledků do výuky geografie. Na základě dat získaných od dotčených osob byl vytvořen návrh na možné rozšíření nabídky dalšího vzdělávání gymnaziálních učitelů geografie v Karlovarském kraji, který představuje podnět pro zvýšení kvality výuky geografie na gymnáziích v kraji.
Abstract v angličtině:
The master thesis focuses on further education of secondary-grammar-school geography teachers in the Karlovy Vary region. The topic has been studied in detail using a qualitative research in the form of multiple case studies of semi-structured interviews of persons relevant to further education in the studied region. The qualitative research conducted brings a wide range of data relevant to the approaches taken by management of different schools and geography teachers to further education, opportunities for further education in the Karlovy Vary region, and the subsequent transfer of its results to the geography curriculum. Based on the data collected from the persons asked, a proposal for a possible expansion of the further education of secondary-grammar-school geography teachers in the Karlovy Vary region was drafted. This proposal represents a motivation for improvement of the quality of the geography curriculum in the region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Eva Fenklová 590 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Eva Fenklová 583 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Eva Fenklová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Eva Fenklová 6 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. 80 kB