velikost textu

Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe
Název v angličtině:
Adversus nationes by Arnobius of Sicca and Octavius by Minucius Felix
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ladislava Říhová
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Oponenti:
prof. ThDr. Ján Šafin, Ph.D.
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
Konzultant:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Id práce:
133705
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Adversus nationes, apologie, Arnobius ze Sikky, Dioklecián, křesťanství, pohanská mytologie, pronásledování křesťanů, raná církev, teologie
Klíčová slova v angličtině:
Adversus nationes, apology, Arnobius of Sicca, Diocletian, pagan mythology, christian persecution, christianity, early christian church, theology
Abstrakt:
Anotace Africký učitel rétoriky Arnobius ze Sikky, žijící na přelomu 3. a 4. stoletní, patří k méně známým křesťanským autorům. Právě on je autorem latinsky psané apologie křesťanství Adversus nationes. Jeho spis poutá především zájem filologů a historiků starověku, obsahuje totiž velké množství látky mytologického charakteru. Cílem této práce pak je představit Arnobia nejen jako pramen pohanské teologie, ale také jako křesťana a svědka komplikované nábožensko – politické situace křesťanství v době před milánským ediktem, konkrétně v čase Diokleciánova pronásledování křesťanů. Vzhledem k nutnosti práce s původními texty obsahuje práce také první český překlad Arnobiovy apologie.
Abstract v angličtině:
Annotation African teacher of rhetoric Arnobius of Sicca, who lived at the turn of the 3rd and 4th century, is one of the less known Christian authors. He is the author of Christian apology written in Latin called Adversus nationes. His statement attracted particular interest of philologists and historians of antiquity, because it contains large amounts of mythological material. The aim of this work is to introduce Arnobius not only as a crucial source of pagan theology, but also as an important Christian witness of the complicated religious - political situation of Christianity in the time before the Milan Edict, particularly at the time of Diocletian's persecution of Christians. Given the need to work with original texts includes this thesis also the first Czech translation of Arnobiusʼ apology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ladislava Říhová 5.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ladislava Říhová 213 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ladislava Říhová 213 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ladislava Říhová 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Ján Šafin, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 639 kB