velikost textu

Faktory ovlivňující purifikaci a stabilitu biokonjugátů azaftalocyaninů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující purifikaci a stabilitu biokonjugátů azaftalocyaninů
Název v angličtině:
Factors which affect the purification and stability bioconjugates azaftalocyanines
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jakub Cichý
Vedoucí:
PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Id práce:
133647
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce Faktory ovlivňující purifikaci a stabilitu biokonjugátů azaftalocyaninů Mgr. Jakub Cichý Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra Farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Tato práce vychází z výsledků mé diplomové práce Purifikace biokonjugátů azaftalocyaninů pomocí SPE. Zabývá se stabilitou molekulárních sond (tzv. „mono“ a „dual-labeled“) po jejich naředění v čase a uskladnění (lednice/mraznička). Sledovali jsme změny obsahu volných oligonukleotidů a oligonukleotidů s navázanými azaftalocyaniny pomocí HPLC při detekci 260 a 673nm, v časech 0 h, 14 h, 13 dní a 33 dní. Zjistili jsme, že molekulární sondy s AzaPc zůstaly stabilní bez výrazných změn v jejich obsahu a čistotě, a to i po měsíčním skladování. Největší vliv na čistotu molekulární sond s vázanými azaftalocyaniny má proces odpaření mobilní fáze ze vzorku po předchozí purifikaci. Dále jsme se zabývali výběrem SPE kolonky pro purifikaci „dual-labeled“ sond obsahujících azaftalocyaniny. Výsledkem však bylo, že po všech pokusech jsme nedokázali úspěšně oddělit „mono-labeled“ od „dual-labeled“ sondy pomocí SPE. Pro „mono-labeled“ sondy je nevhodnější pro purifikaci fenylová kolonka DSC-Ph (500 mg/3 ml). Byla otestována i její kapacita pro náš vzorek. Pro „dual-labeled“ sondy se jeví jako nejlepší purifikační metoda semipreparativní HPLC s využitím izokratické eluce. Klíčová slova: Azaftalocyaniny, molekulární sondy, SPE, semipreparativní HPLC, stabilita
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Rigorous thesis Factors which affect the purification and stability bioconjugates azaftalocyanines Mgr. Jakub Cichý Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové, Department of Pharmaceutical chemistry and pharmaceutical analysis This work continues in diploma thesis Purification azaphthalocyanines bioconjugates using SPE. It deals with the stability of molecular probes (i.e. „mono“ and „dual- labeled“) after dilution and storage in a given time period (fridge/freezer). We focused on the content changes of free oligonucleotide chains and probes containing azaphthalocyanine dyes using HPLC with detection at 260 and 673 nm, at following time intervals 0 h, 14 h, 13 days and 33 days. We found that molecular AzaPc probes were stable without significant changes in their content and purity even after a month of storage. The biggest influence on the purity of the azaphthalocyanine bioconjugates had the evaporation metod of the mobile phase from the sample after the purification step. Furthermore, we studied the posibility of purification of the „dual-labeled“ probes containing AzaPc by SPE. Unfortunatly, the result showed that the examined SPE cartridges were unable to separate successfully the „mono-labeled“ the„dual-labeled“ probes from each other. Nevertheless, the phenyl column DSC-Ph (500 mg/3 ml) seems to be advantageous for purification of „mono-labeled“ probes. Therefore its capacity was tested for this purpose. The best purification procedure for „dual-labeled“ probes appears to be a semi-preparative HPLC method using isocratic elution. Keywords: Azapthalocyanines, molecular probes, SPE, semi-preparative HPLC, stability
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Cichý 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Cichý 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Cichý 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D. 492 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 282 kB