velikost textu

Poškozený v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poškozený v trestním řízení
Název v angličtině:
The injured party in the criminal procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Olga Nahodilová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
133643
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poškozený v trestní řízení, náhrada škody, oběť trestného činu
Klíčová slova v angličtině:
The injured person in the criminal proceedings, damages,the victim
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce se zabývá postavením poškozeného v trestním řízení a zaměřuje se na jeho nejvýznamnější práva. Těžiště rigorózní práce spočívá především v podrobné analýze institutu souhlasu poškozeného s trestním stíháním a v analýze překážek v uplatňování práv poškozeného. Smyslem rigorózní práce je také zhodnotit nejvýznamnější novely trestního řádu, které výrazně ovlivnily pozici poškozeného v trestním řízení, například novelu trestního řádu provedenou zákonem č. 181/2011 Sb., kterou došlo jak k rozšíření definice poškozeného, tak i rozsahu adhezního řízení. Samostatná kapitola rigorózní práce je věnována rovněž problematice obětí trestných činů, která je upravena v zákoně č. 45/2013 Sb., výrazně posilujícím postavení poškozených v trestním řízení. Práva poškozeného jsou v rigorózní práci rozdělena dle toho, zda se jedná o práva, která náleží všem poškozeným, nebo pouze poškozeným majícím nárok na náhradu škody, nemajetkovou újmu nebo na vydání bezdůvodného obohacení, a to dle jednotlivých stadií trestního řízení. Samostatné kapitoly rigorózní práce pak věnuji nejvýznamnějším právům poškozeného. V rigorózní práce se dále věnuji stručnému historickému vývoji postavení poškozeného v trestním řízení, srovnání postavení poškozeného dle české právní úpravy a slovenské právní úpravy, postavení poškozeného v rámci odklonů, předběžným opatřením, problematice trestního příkazu a právní úpravě práva poškozeného na informace. V rámci celé rigorózní práci kladu důraz na návrhy na zdokonalení právní úpravy postavení poškozeného, které jsou shrnuty v závěrečné kapitole rigorózní práce.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis examines the status of the injured person in criminal proceedings and his most important rights. The thesis analyzes in detail the injured person’s approval for prosecution and obstacles which restrain the execution of the injured person’s rights. The goal of the thesis is a review of the most important amendments of the Criminal Procedure Code (e.g. Act no. 181/2011 Coll. extending the definition of an injured person and the scope of adhesive procedure). A special chapter of the thesis focuses on crime victims regulated in Act no. 45/2013 Coll. which significantly strengthened the injured person’s privileges in the criminal proceedings. The thesis divides the sufferer’s privileges pursuant to the stages of the criminal proceeding and further, pursuant to the characteristic, if it is a privilege appertaining to all sufferers, or it is a privilege related to the claim on compensation for damages. The special chapters of the thesis examine the most important rights of the injured person. In the thesis, I also provide the reader with a brief historical excursion to the evolution of the injured person’s status and with a comparison of the injured person’s status regulation in the Czech Republic with its equivalent in the Slovak Republic. Further, the thesis analyzes the injured person’s status in respect of deflections, precautions, criminal order and the right of injured person to information. Throughout the thesis I present my proposals for the improvement of the regulation of the sufferer’s status in the criminal proceedings. The proposal de lege ferenda I summarize into the final chapter of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Olga Nahodilová 860 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Olga Nahodilová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Olga Nahodilová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB