velikost textu

Postavení věřitelů v insolvenčním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení věřitelů v insolvenčním řízení
Název v angličtině:
Status of Creditors in Insolvency Proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martina Syrůčková
Oponenti:
JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
133642
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
postavení věřitelů v insolvenčním řízení, věřitel, insolvenční řízení
Klíčová slova v angličtině:
status of creditors in insolvency proceedings, creditor, insolvency proceedings
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem mé rigorózní práce je postavení věřitelů v insolvenčním řízení. Cílem práce je podat ucelený výklad o právech a povinnostech věřitelů v insolvenčním řízení. Jedním z hlavních cílů práce je srovnání dřívější právní úpravy s novou právní úpravou postavení věřitelů v insolvenčním řízení. Nová právní úprava insolvenčního řízení je upravena především zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Práce je rozdělena do devíti kapitol. Jednotlivé kapitoly se dělí na další podkapitoly. První dvě kapitoly jsou věnovány obecnému uvedení do problematiky insolvenčního práva a historickému přehledu vývoje úpadkového práva, včetně důvodů nahrazení předchozího zákona novým insolvenčním zákonem. Kapitola třetí popisuje rozdělení věřitelů. Dále je v této kapitole definován úpadek a jednotlivé typy úpadku. Podkapitola 3.3 a 3.4 popisuje insolvenční návrh, podávaný buď dlužníkem, nebo věřitelem. Podkapitola 3.5 popisuje náležitosti přihlášky pohledávky. Podkapitola 3.8 se zabývá možnostmi odvrácení úpadku, např. moratoriem. Kapitola čtyři se věnuje věřitelským orgánům. Hlavními věřitelskými orgány jsou schůze věřitelů a věřitelský výbor. Tyto věřitelské orgány významně ovlivňují insolvenční řízení. Kapitola pět se zabývá rozhodnutím o úpadku a přezkumným jednáním. Kapitoly šest, sedm a osm popisují jednotlivé způsoby řešení úpadku. Tyto způsoby jsou konkurs, reorganizace a oddlužení. Postavení věřitelů se liší podle jednotlivého způsobu řešení úpadku. Poslední devátá kapitola se zabývá úpadkovými delikty.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theme of the rigorous thesis is The Status of Creditors in insolvency proceedings. The aim of the thesis is to provide comprehensive analysis creditor’s rights and duties during insolvency proceedings. The most important aim is comparation last legal regulation with new legal regulation status of creditors in insolvency proceedings. The legal regulation is edited mainly The Act No. 182/2006 Coll., The Insolvency Act. The thesis is divided into nine chapters. Each chapter is also divided into particular subchapters.The first two chapters are dedicated to a general introduction to the insolvency law and historical development of insolvency law, including the reasons of redefinition the last law by the new Insolvency Act. Chapter number three contains the participation of creditors. There is a definition bankruptcy and types of bankruptcy further in the text. Subchapters 3.3 and 3.4 defines insolvency petition, which comes from debtors or creditors. Subchapter 3.5 subscribe requisites application claims. Subchapter 3.8 contains the ways of avert bankruptcy, for example moratorium. There are creditors bodies in chapter number four. Main creditors bodies are Meeting of creditors and Creditors committee. These bodies seriously affect insolvency proceedings. Chapter number five tells us about bankruptcy decision and reviewed hearing. Chapter number six, seven and eight subscribe each separately the ways of resolving bankruptcy. These ways are bankruptcy, reorganization and discharge from debts. Status of creditors is different from each way of resolving bankruptcy. Last chapter number nine contains insolvency offences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martina Syrůčková 929 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martina Syrůčková 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martina Syrůčková 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB