velikost textu

Využití inventáře WISDM-68 v koučování tématu odvykání kouření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití inventáře WISDM-68 v koučování tématu odvykání kouření
Název v angličtině:
Application of the Wisconsin Inventory of Smoking Dependence Motives (WISDM-68) for coaching in the domain of quitting smoking
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Andrea Šmejkalová
Oponenti:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Id práce:
133639
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
10. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
koučink, koučování, kouření, závislost na tabáku, odvykání kouření, diagnostika závislosti na tabáku, WISDM-68, Wisconsinský inventář motivů závislosti na kouření
Klíčová slova v angličtině:
coaching, smoking, tobacco dependence, smoking cessation, quitting smoking, smoking dependence diagnostics, WISDM-68, The Wisconsin Inventory of Smoking Dependence Motives
Abstrakt:
Abstrakt: Předkládaná rigorózní práce vychází z úspěšně obhájené diplomové práce věnující se možnosti využití psychologického koučování jako podpůrné metody při odvykání kouření. Teoretická část práce poskytuje přehled klíčových informací k tématům koučování a kouření s důrazem především na souvislosti, které se uplatnily v kvalitativním výzkumném projektu, jehož popis tvoří náplň části empirické. Na základě předem jasně stanoveného vlastního designu, který kromě fáze diagnostické a evaluační zahrnoval zejména ústřední fázi tříměsíčního koučinku devíti kuřáků v různých etapách procesu odvykání, autorka usilovala o zmapování možných přínosů, výhod a dalších aspektů využití koučinku jako inovativní metody, mezi alternativami intervencí nabízených při odvykání kouření doposud nepříliš frekventované. Hlavním přínosem této rigorózní práce je zaměření na Wisconsinský inventář motivů závislosti na kouření (WISDM-68) a jeho využití v koučování tématu odvykání kouření. Celou práci ilustruje nově zařazená ukázková případová studie. Klíčová slova: koučink, koučování, kouření, závislost na tabáku, odvykání kouření, diagnostika závislosti na tabáku, WISDM-68, Wisconsinský inventář motivů závislosti na kouření
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis is based on a succesfully defended master’s thesis dealing with the possibility of using psychological coaching as a support method for smoking cessation. The theoretical section provides an overview of key information on the topics of coaching and smoking, with an emphasis primarily on the aspects applied in the qualitative research project, the description of which constitutes the content of the empirical section. On the basis of the author’s preconceived original design which, in addition to the diagnostic and evaluation phases, comprised the essential stage of the three-month long coaching of nine smokers in different stages of the cessation process, the author sought to map the potential benefits, advantages and other aspects of the use of coaching as an innovative method, thusfar not commonly included among the established alternatives offered as smoking cessation intervention techniques. The main contribution of this thesis is a focus on The Wisconsin Inventory of Smoking Dependence Motives (WISDM-68) and its use in smoking cessation coaching. The whole process is illustrated by the newly introduced sample case study. Keywords: coaching, smoking, tobacco dependence, smoking cessation, quitting smoking, smoking dependence diagnostics, WISDM-68, The Wisconsin Inventory of Smoking Dependence Motives
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Andrea Šmejkalová 7.47 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Andrea Šmejkalová 6.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Andrea Šmejkalová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Andrea Šmejkalová 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 79 kB