velikost textu

Zánik a vypořádání společného jmění manželů, komparace s právní úpravou SRN

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zánik a vypořádání společného jmění manželů, komparace s právní úpravou SRN
Název v angličtině:
Community property of spouses - termination and settlement comparison of the German legislation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Dudová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
133636
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
společné jmění manželů zánik a vypořádání manželské majetkové právo
Klíčová slova v angličtině:
community property of spouses termination and settlement matrimonial property law
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce nabízí komplexní pojednání o institutu společného jmění manželů podle současné právní úpravy, a to s důrazem na jeho zánik a vypořádání. Práce analyzuje zejména způsoby zániku společného jmění manželů, ke kterému může docházet se zánikem manželství či za jeho trvání. Rozebírá předmět vypořádání, zásady a způsoby vypořádání a zabývá se rovněž vybranými specifickými situacemi při vypořádání zaniklého společného jmění manželů. Práce se taktéž zabývá institutem společného jmění manželů dle nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, kdy upozorňuje na základní změny. V neposlední řadě práce komparuje českou úpravu společného jmění manželů a německou úpravu manželského majetkového práva.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis provides a comprehensive treatise on the institute of community property of spouses under current law, with an emphasis on its termination and settlement. The thesis analyzes particularly the ways of termination of the community property of spouses, which can occur with the dissolution of marriage or within its duration. It examines the subject of the settlement, the principles and methods of the settlement and also deals with selected specific situations in case of the settlement of defunct community property of spouses. The thesis also deals with the institute of the community property of spouses according to the new legal framework effective from 1 January 2014, when it highlights the fundamental changes. And last but not least, the thesis compares Czech regulation of the community property of spouses and German regulation of the matrimonial property law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Dudová 984 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Dudová 49 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Dudová 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Dudová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB