velikost textu

Poškozený a oběť v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poškozený a oběť v trestním řízení
Název v angličtině:
The injured party and the victim in the criminal procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tereza Malátková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
133603
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poškozený, oběť, procesní práva
Klíčová slova v angličtině:
the injured party, the victim, procedural rights
Abstrakt:
Abstrakt Předložená rigorózní práce se zaměřuje na problematiku postavení poškozeného a oběti trestného činu v trestním řízení včetně procesních práv, která jim přiznává český trestní řád a zcela nově též zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Smyslem práce je podrobná analýza této platné právní úpravy včetně jejího dopadu v aplikační praxi orgánů činných v trestním řízení s důrazem na její uplatňování v soustavě státního zastupitelství. Cílem práce je podat podrobnou analýzu účinné úpravy ve vztahu k poškozenému i oběti trestného činu, dále též její kritické zhodnocení, vyhledání nedostatků a koncipování námětů de lege ferenda. Práce je věnována dvěma velkým tématickým okruhům, a to poškozenému a jemu přiznaným procesním právům a posléze oběti trestného činu, čemuž odpovídá i členění práce na sedm kapitol. V každé kapitole je rozebrán jiný aspekt účasti poškozeného a oběti v trestním řízení, kdy jsou nejprve v první kapitole popsány vývojové tendence a změny, jimiž v minulosti prošla procesní úprava právě ve vztahu k poškozenému. Druhá kapitola je zaměřena na pojmoslovné otázky spjaté s legální definicí termínu poškozený v trestním řízení a dále také na kategorizaci poškozených. Součástí třetí kapitoly zasvěcené procesním právům poškozeného, je po úvodní klasifikaci práv podrobnější rozbor některých z nich. Jedná se o právo nahlížet do spisu, právo na ochranu soukromí, ale především tzv. dispoziční právo poškozeného včetně vybraných problémů spjatých s jeho realizací. Opomenuta rovněž není problematika zastoupení poškozeného a institut umožňující zajistit jeho nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení. Ve čtvrté kapitole je objasněno postavení poškozeného v jednotlivých fázích trestního procesu a proto je členěna na čtyři podkapitoly včetně oprávnění, která poškozenému náleží v souvislosti s rozhodováním o procesních odklonech. O novém zákoně o obětech trestných činů a vybraných právech oběti je pojednáno v páté kapitole. Obsah šesté kapitoly je výsledkem srovnání postavení poškozeného vyplývající z českého trestního řádu s procesní úpravou obsaženou ve slovenském trestním pořádku. V poslední kapitole jsou ve stručnosti shrnuty náměty de lege ferenda ve vztahu k poškozenému jako významnému subjektu trestního řízení.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented thesis addresses the issues of the position of an injured party and a victim in Czech criminal procedure, including procedural rights they are granted by the Czech Criminal Procedure Code and currently also by Act No. 45/2013 Sb., on Victims of Crime. The purpose of this work is to analyze in detail this legal regulation in force, including its impact on applicatory practice of the state authorities involved in criminal procedure with emphasis on its application within the state prosecution service. The aim of the thesis is to provide the detailed analysis of the regulation in force in relation to the injured party as well as a victim of crime, provide its critical evaluation, find its flaws and outline de lege ferenda suggestions. The work is concerned with two extensive thematic topics, i.e. the injured party and his/her procedural rights and then a victim of crime, to which the work structure of seven chapters corresponds. Each chapter deals with a different aspect of the injured party and victim participation in criminal procedure, the first chapter describing the development tendencies and changes the procedural regulation underwent in the past just in relation to the injured party. The second chapter focuses on the technical terms issues related to the legal definition of the injured party in criminal procedure and also on the injured party classification. The third chapter dedicated to the injured party’s procedural rights delivers, after the introductory classification of procedural rights, the detailed analysis of selected ones. Specifically, it analyses the right of the injured party to inspect a criminal case file, the right to privacy, but in particular the injured party’s right of disposal over proceedings, including selected problems related to its exercise. This chapter omits neither the issues of representing the injured party in criminal proceedings nor the legal institute that allows safeguarding his or her claims to the damages, to the remedy for non-proprietary harm and to returning the unjust enrichment. In the fourth chapter, the injured party position in the individual stages of criminal procedure is explained therefore the chapter is subdivided into four subchapters. The work also explains the rights of the injured party in relation to decisions about the alternatives to the standard procedure (procedural diversions). New Act on Victims of Crime and selected victims’ rights are dealt with by the fifth chapter. The subject matter of the sixth chapter resulted from comparing the injured party position pursuant to the Czech Criminal Procedure Code and the procedural regulation pursuant to the Slovak Criminal Procedure Code. The last chapter briefly outlines de lege ferenda suggestions in relation to the injured party as a substantial subject of criminal procedure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tereza Malátková 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tereza Malátková 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tereza Malátková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 163 kB