velikost textu

Vývoj vzdělanostní struktury mikroregionu České Budějovice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj vzdělanostní struktury mikroregionu České Budějovice
Název v angličtině:
The Development of Education Structure of Microregion České Budějovice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Hovorková
Vedoucí:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
Id práce:
133478
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociálně prostorová struktura, vzdělanostní struktura, vzdělání, mikroregion České Budějovice, socio-ekonomický status
Klíčová slova v angličtině:
socio-spatial structure, educational structure, education, micro-region České Budějovice, socio-economic status
Abstrakt:
Abstrakt Sociálně prostorová diferenciace je přirozený jev pozorovatelný téměř ve všech měřítkách. Avšak příčiny a důsledky tohoto jevu mohou být v různých územích či dobách odlišné. V Česku se od roku 1989 setkáváme s rostoucí příjmovou diferenciací, nezaměstnaností či různými sociálními problémy, které se promítají do sociálního prostředí obcí či měst i do rozhodování zastupitelstev těchto samosprávných celků. Cílem práce je poznat sociální (vzdělanostní) prostorovou direrenciaci na několika řádovostních úrovních. Hlavní část práce klade důraz na poznání vývoje sociální diferenciace na lokální úrovni v rámci mikroregionu České Budějovice od roku 1989 do současnosti pomocí hodnocení vzdělání obyvatel a identifikuje území s pozitivní a negativním vývojem. Vzdělání považuji za ukazatel socioekonomického statusu, lidského kapitálu či relativního příjmu člověka. Záměrem práce je identifikovat lokality s vyšší koncentrací osob s vyšším a nízkým sociálním statusem a rovněž najít hlavní faktory a mechanismy, které tyto prostorové vzorce vytvářejí. Diplomová práce je založená na zpracování výsledků Sčítání lidu, domů a bytů. Předkládaná práce nabízí základní mapové podklady vývoje prostorových vzorců obyvatel s nízkým a vyšším sociálním statusem, jak se proměňovaly od devadesátých let do současnosti a rovněž obsahuje mapy zobrazující území s největšími dynamickými proměnami sociální prostorové struktury. Text práce rovněž hodnotí použitelnost a srovnatelnost dat jednotlivých cenzů pro účely práce. Klíčová slova: sociálně prostorová struktura, vzdělanostní struktura, vzdělání, mikroregion České Budějovice, socio-ekonomický status
Abstract v angličtině:
Abstract Socio-spatial differentiation is natural phenomenon observable in almost all scales. However, the causes and consequences of this phenomenon can be different in particular areas or the era. Income inequality has increased in the Czech Republic since 1989, as well as unemployment and various social problems, which are reflected in the social environment of villages and towns as well as in municipal decision-making. The aim of the diploma thesis is to identify social (educational) diferentiation at several spatial hierarchy levels. The main part of the thesis emphasizes understanding the evolution of socio-spatial differentiation at local level in micro-region České Budějovice from 1989 to the present using the education level of the population and identifies areas with positive and negative development. The education is considered as the indicator of socio- economic status, human capital or relative income. The intention of the thesis is to identify the areas with higher concentration of people with higher and lower socio-economic status and also find the main factors and mechanisms that create these spatial patterns. This thesis works primarily with the cencus data. The diploma thesis also provides basic development maps of the population patterns with lower and higher social status from the nineties to the present and also contains maps showing areas with the most dynamic changes in the socio-spatial structure. The thesis also assesses the usability and comparability of the data for each census. Keywords: socio-spatial structure, educational structure, education, micro-region České Budějovice, socio-economic status
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Hovorková 5.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Hovorková 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Hovorková 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 344 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 152 kB