text size

Souběh funkcí člena představenstva a zaměstnance akciové společnosti

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Souběh funkcí člena představenstva a zaměstnance akciové společnosti
Titile (in english):
Concurrence of duties of a member of the board of directors and an employee within a joint-stock company
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Marek Šula
Opponents:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Thesis Id:
133469
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Business Law (22-KOBCHP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
15/05/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Představenstvo akciové společnosti, souběh funkcí, oprávnění jednat za společnost či jejím jménem.
Keywords:
Board of Directors of a joint-stock company, concurrence of duties, right to act for and on behalf of a company.
Abstract (in czech):
Abstrakt Souběh funkcí člena představenstva a zaměstnance akciové společnosti Cílem této práce je přiblížit situaci, kdy je člen představenstva akciové společnosti zároveň jejím zaměstnancem (tzv. souběh funkcí) a analyzovat problémy z toho vyplývající. V této souvislosti je důležité na úvod ukázat rozdíly mezi pracovněprávním a obchodněprávním vztahem ke společnosti, stejně jako náhled na souběh funkcí v minulosti. Novela obchodního zákoníku umožnila od 1. 1. 2012 výkon obchodního vedení i v rámci souběžného pracovního poměru, ale rekodifikace soukromého práva, která má nabýt účinnosti 1. 1. 2014 se souběhem výslovně nepočítá. Jednou z hlavní částí této práce je tak hledání odpovědi na otázku, jaká bude situace ohledně souběhu funkcí v budoucnosti. Druhým hlavním problémem, na který je tato práce zaměřena, je problematika souběhu jednatelských oprávnění, tj. zda může člen představenstva jednat i jako smluvní či zákonný zástupce společnosti. Na závěr práce se autor zamýšlí nad tím, jaký je reálný přínos souběhu funkcí pro společnost i člena představenstva a zda by bylo možné upravit veškerá vzájemná práva a povinnosti v rámci jediné smlouvy.
Abstract:
Abstract Concurrence of duties of a member of the Board of Directors and an employee within a joint-stock company The aim of this thesis is to describe a situation, where a member of the Board of Directors of a joint-stock company is simultaneously an employee of the same company (so called concurrence of duties) and to analyze problems arising from this situation. In this context it is important to show the differences between labour-law relationship and commercial-law relationship, as well as to look at concurrence of duties in the past. An amendment to the Commercial Code made performance of the business management in the framework of parallel labour-law relationship possible, but the recodification of Civil Law that shall come into effect as of January 1, 2014 does not take concurrence of duties into consideration. One of the most important parts of this thesis will be thus looking for an answer to the question, what the situation regarding concurrence of duties will be in the future. The second crucial problem, that this thesis is focused on, is issue of concurrence of the powers to act on behalf of the company, i.e. if a member of the Board of Directors is entitled to act even as a contractual or legal representative of a company. At the conclusion, the author reflects real advantage of concurrence of duties for both a company and a member of the Board of Directors and thinks about the possibility to set all the mutual right and duties within a single contract.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Marek Šula 783 kB
Download Abstract in czech Mgr. Marek Šula 58 kB
Download Abstract in english Mgr. Marek Šula 62 kB
Download Opponent's review JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 193 kB
Download Opponent's review JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 54 kB
Download Defence's report 152 kB