velikost textu

Glykobiologie nádorů hlavy a krku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Glykobiologie nádorů hlavy a krku
Název v angličtině:
Glycobiology of the head and neck cancer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Pavol Szabo, Ph.D.
Id práce:
133438
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
7. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Povrch buněk je bohatě pokryt oligosacharidy, které jsou v plazmalemě ukotvené pomocí proteinů a lipidů. Oligosacharidy zprostředkují vzájemnou vazbu mezi buňkami nebo vazbu buněk k složkám extracelulární matrix. Galektiny jsou živočišné lektinů které mají afinitu k oligosacharidům obsahujícím β-galaktózu. Jsou to multifaktoriální proteiny, které se účastňují řady reakcí v organizmu, jako jsou mezibuněčné interakce, interakce buněk s mezibuněčnou hmotou, proliferace i apoptóza a sestřih pre-mRNA. Proteiny po translaci procházejí různými strukturálnimy úpravami, které mají vliv na jejich funkci. Galektin-3 je možný prognostický ukazatel u nádorů vycházejících z vrstevnatých dlaždicových epitelů je fosforylován na N-konci. Prokázali jsme, že tato posttranslační modifikace nemá vliv na jeho vazebnou reaktivitu. Jiný endogenní lektin, galektin-1 je charakteristickou molekulou nádorového stromatu a granulační tkáně hojícího se poranění. Zjistili jsme, že galektin-1 indukuje na TGF-β nezávislý in vitro přechod normálních fibroblastů na myofibroblasty včetně produkce sítě extracelulární matrix bohaté fibronektinem a galektinem-1. Tento poznatek je využitelný v terapii hojení ran a v tkáňovém inženýrství. Dnes je jasné, že nádorové stroma ovlivňuje i biologické vlastnosti nádoru (lokální agresivita, metastazování). V předložené disertaci demonstrujeme biologické vlastnosti fibroblastů isolovaných z lidského basaliomu, které jsou schopné indukovat vlastnosti mesenchymových kmenových buněk u myších 3T3 fibroblastů včetně jejich diferenciační plasticity. Dále jsme prokázali, že u lidských spinaliomů hlavy a krku se na vzájemné komunikaci mezi nádorovými buňkami a nádorově asociovanými fibroblasty podílejí CXCL-1, IL-6 a IL-8. Jejich blokace by mohla mít terapeutický efekt. Na závěr lze konstatovat, že galektiny mají vliv na nádory vycházející z dlaždicových epitelů. Zejména galektin-1 má vliv na vznik bioaktivního nádorového stromatu. Byly charakterizovány cytokiny podílející se na vzájemné interakci mezi nádorovými buňkami a buňkami stromatu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The cell surface is covered by different oligosaccharides, which are anchored in the plasmatic membrane by proteins and lipids. Oligosaccharides mediate mutual interactions either between cells or between cells and components of extracellular matrix. Galectins are animal lectins with affinity to oligosaccharides containing β-galactosides. Furthermore, galectins are multifactorial lectins that participate in the regulation and modulation of various biological processes including cell-cell and cell-matrix interactions, cell proliferation and differentiation as well as apoptosis and pre-mRNA splicing. After translation, proteins undergo different structural modifications with direct impact on their function. For example, galectin-3 as possible prognostic marker, well recognize cells of squamos cell carcinomas, is phoshorylated on N-terminus. However, we showed that posttranslational phosphorylation of galectin-3 does not have a direct impact on its binding activity. Another endogenous lectin, galectin-1 is a typical protein of cancer stroma and wound granulation tissue. In this context we also detected, that galectin-1 induces a TGF-β1 independent fibroblast-myofibroblast transition including production of a bioactive fibronectin and galectin-1 rich extracelluar matrix in vitro. This knowledge can thus be used to improve both therapy of wound healing and methods used in tissue engineering. It is known that the tumor stroma is able to modulate biological properties of tumors (local aggressivness and metastatic potential). In this thesis we demonstrated biological properties of cancer-associated fibroblast isolated from basal cell carcinoma. We showed that these cancer-associated fibroblasts are able to induce mesenchymal stem-like cell properties in 3T3 mouse fibroblasts. Consecutively, we detected that chemokines, such as CXCL-1, IL-6, and IL-8, produced by tumor stroma participate in the formation of cancer microenvironment essential for carcinoma progression of head and neck squamous cell carcinoma. From this point of view their neutralization might present a new therapeutic approach in cancer treatment. Finally, we may conclude that galectins have modulatory impact on squamos cell carcinoma behavior. In particular, galectin-1 is responsible for the formation of the bioactive tumor stroma environment. We also described several chemokines that participated in cancer cell and tumor-stroma interactions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Pavol Szabo, Ph.D. 492 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Pavol Szabo, Ph.D. 10.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Pavol Szabo, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Pavol Szabo, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 80 kB